Referater fra møder i bestyrelsen

 

Referatet for det seneste møde i bestyrelsen vil altid være øverst på siden.

 

Møde på Skydebanen i Hafdrup 14-01-2020 kl. 19.00

Dagsorden

Til stede: Afbud fra HH, PP, LH

1 Valg af dirigent

2 Godkendelse af dagsorden

3 Godkendelse af Referat

·         Protokol

4 Nyt fra formand

5 Nyt fra kasserer

6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)

7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder

8 DJK

9 Mediepolitik

10 Næste møde aftales

11 Evt

 

PKT

Beslutning

Udføres af

1

TP valgtes

 

2

Nyt punkt 9 tilføjes: ”Virksomhed på skydebanen” Herefter er dagsorden uændret (pkt 9 bliver til pkt 10 osv.

 

3

·         En rettelse fra referat fra sidst: pkt 6.3: ”Flugtskydningsudvalget” rettes til ”Formand og sekretær”
Ellers godkendt

·         MJ sender referater til TP fra  2011 og frem for at sikre at de er to steder.

 

4

·         JD og SA har holdt møde med kommunen om miljøgodkendelse. Der er stor sympati for vores forslag til udvidet støjsikring blandt naboerne, mens kommunen har en nogeet mere valen holdning. Der gøres alt for at fremskynde processen.

·         Fredag d. 17 kommer en støjkyndig til stede for at råde yderligere.

·         Der er stadig kontakt til andre interesserede mht udvidelse af skydebanen

 

 

5

Intet nyt: Regnskabet ser ud til at være tilfredsstillende.

 

6

Formanden fremlagde første udkast til resultat for skydebanen, som ser ikke bare godt, men meget godt ud og overstiger estimatet.

 

7

Afbud fra HH gjorde at punktet må udsættes til efter generalforsamlingen.

 

8

Der foreligger endnu et forslag til ny struktur, som skal diskuteres på kredsmødet 22-03 i Jels. Tilsyneladende har man opgivet tanken om at fjerne jægerrådene, men der er stadig nogle uklare ting, som skal diskuteres. 10-03

 

9

Punktets videre behandling afhænger af om vi får bevilget ekstra skydetid på banen. Det tages op igen på et senere møde.

 

10

·         Seniorskydning Syds facebookgruppe betragtes ikke (og bruges ikke) som en del af Vamdrup Jagtforening.

·         SA sikres administrativ adgang til alle medier

·         TP gøres til medansvarlig på Facebooksiden.

 

11

Generalforsamlingen forberedes:

·         HJ sørger for forplejning

·         Er generalforsamlingen indkaldt? Er der lavet orientering i Bagpostens februarnummer? LH kontaktes.

 

 

Møde på Skydebanen i Hafdrup kl. 19.00 23/11 2019

Dagsorden

Til stede:
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder
8 DJK
9 Næste møde aftales
10 Evt

Referat

 Afbud fra PP

 

1

 HH valgt

 

2

 Godkendt

 

3

 Godkendt

 

 

4

 Der er indbudt til møde om struktur og hjortevildt hhv d. 24/10 i   og   /  i . Formanden opfordrer bestyrelsen til at deltage. Ellers intet væsentligt

 

 

5

 Alt går godt

 

 

6

·         Jagt- og aktivitetsudvalget opfordredes til at lave et kursus i vildthygiejne

·         Den nye hjemmeside er underforberedelse. Vi har fået et udlæg fra fagmanden, men skal have flere møder, før vi er færdige. Vi regner helt sikkert med at kunne starte pr. 1/1 2020

·         Formand og sekretær holder møder med kommunen og naboer med henblik på at få godkendelse til at hæve støjvoldene. Der er ingen tvivl om, at VJ overholder miljøgodkendelsen. Der holdes møde m. kommunen 4/11

LH

TP/MJ

 

 

SA/JD

7

Ingen af de planlagte punkter behandledes. Punkterne tages op på næste møde.

 

8

Der er qafholdt møder om ny struktur i kredsen og i hjortevildtgruppen i området. MJ orienterede.

 

9

Næste møde 15/01 2020.

Der afholdes generalforsamling 10/03 2020

 

10

Intet væsentligt.

 

 
 

Møde på Skydebanen 21-08- 2019 i Hafdrup kl. 19.00

Dagsorden

Til stede: Afbud fra PP

1 Valg af dirigent

2 Godkendelse af dagsorden

3 Godkendelse af Referat

4 Nyt

5 Diskussion om foreningens fremtid (TP/MJ).

6 Foreningens nye hjemmeside, oplæg og diskussion (MJ/TP).

7 DJK

8 Næste møde aftales

9 Evt

 

PKT

Beslutning

Udføres af

1

HH valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Alt kører som det skal økonomisk og praktisk. Vi venter stadig på diverse ansøgninger til kommunen.

 

5

Bestyrelsen diskuterede om der er brug for fremadrettede tiltag både med henblik på foreningens størrelse, sammensætning og tilhørsforhold.

·         Der var enighed om at de nuværende mål for foreningen med tilkøb af jord og nye planlagte baneanlæg pt. er en tilstrækkelig ramme for proaktiv tænkning.

·         Et enkelt punkt skal dog undersøges og tages op på næste bestyrelsesmøde, nemlig om det vil være hensigtsmæssigt og indføje et punkt i foreningens vedtægter, der gør det klart at Vamdrup Jagtforening ejer jorden, hvor skydebanen er placeret.

·         Et forslag fra TP om oprettelse af en ungdomsafdeling fik opbakning, og der arbejdes videre på det frem mod næste bestyrelsesmøde. Der skal findes en tovholder til projektet. (se bilag)

Der var ikke tid til at diskutere fremtidsvisioner specielt tilknyttet skydebanen, så de diskussion tages op næste møde.
 

 

 

 

HH

 

TP
 

 

TP/MJ

6

MJ gennemgik MJs og TPs arbejde med planlægningen af en ny samlet hjemmeside.
I den forbindelse blev det besluttet:

·         At begge de nuværende domæner skal give adgang til en fælles hjemmeside

·         At denne fælles side nemt kan deles videre til 2 undermenuer: Flugtskydning og foreningens øvrige aktiviteter

·         At den til enhver tid siddende formand er ansvarshavende webmaster og bestemmer hvem der i øvrigt redigerer siden

·         At tilhørende mailadresser er funktionsbestemte

·         At Team Claysport får et faneblad

·         At der åbnes for at sponsorer kan få plads på siden

MJ/TP

7

MJ opfordrede til at så mange som muligt deltager i mødet i Jels ang ny struktur d. 04/09

 

8

Næste møde 23/10

 

9

Et nyt tiltag ”Vamdrup Gamefair” vil blive taget op på næste møde

LH

 

 
 

Referat af møde 26/06

Til stede: Afbud fra HH

1 Valg af dirigent

2 Godkendelse af dagsorden

3 Godkendelse af Referat

4 Nyt fra formand

5 Nyt fra kasserer

6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)

7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder

•                           Kan der træffes aftale om et møde i august??? (Om fremtidsvisioner)

8 DJK

•                           Nye visioner

9 Næste møde aftales

10 Evt

pkt

beslutning

Udføres af

1

HJ valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt .
MJ: der opfordres til at man svarer tilbage på udkastet til dagsorden også hvis man godkender referatet.

alle

4

·         Der er skrevet under på en overdragelsesaftale med vores nabo om tilkøb af ca 6 ha jord, som skal anvendes til udvidelse af skydebanen.
Overdragelsen vil dog først kunne iværksættes når der foreligger diverse godkendelser. Desuden er der:

·         … ansøgt om en udarbejdelse af handlingsplan hos kommunen hvad angår ny forhøjelse af støjvolde. Det forventes at kunne foregå i efteråret, så vi kan få dæmpet støjen væsentligt af hensyn til vores naboer. Dette skal iogså være i orden inden overdragelsen af ny jord.

·         Arrangementet ”Hunting Skills” var en god men anstrengende oplevelse for foreningen. Vi vil ikke søge om at det bliver et permanent arrangement i Vamdrup. Det vil være rimeligt om også andre skydebaner får lov at prøve kræfter med det.

 

5

Alt kører efter budget og planer

 

6

·         Banen har igen øget omsætningen .

·         Det diskuteredes om vi skal være mere strikse med kun at yde instruktørhjælp til medlemmer. Vores instruktører er ret belastede, og der sondres ikke mellem medlemmer og ikke-medlemmer for indeværende. Det vedtoges at et sådant krav er rimeligt. Det vil i så fald også være et tilbud til nye jægere, som kan anspore til indmelding.

·         Tilbudet til nye jægere om skydekort trækkes tilbage.

 

Informationsudvalg: Der skal laves en ny og tidssvarende hjemmeside. Der er etableret kontrakt med nogen, der har givet et tilbud og TP (som gerne vil overtage jobbet som webmaster) og MJ går videre i dialog med dem.

 

7

På mødet i august vil der være et punkt, der behandler fremtidsvisioner for foreningen. TP og MJ kommer med skr oplæg inden mødet.

 

8

MJ gennemgik det nye oplæg fra forbundets strukturudvalg, som skal danne udgangspunkt for Forbundets nye struktur og arbejdsgange. Bestyrelsen så både gode og mindre gode ting i oplægget. MJ og Jægerrådet behandler wemnet på et møde 02/07 og MJ refererer til bestyrelsen om de ting, der har været fremme her. Alle medlemmer af DJ kan downloade forslaget fra Forbundets hjemmeside/medlemsnet.

 

9

Næste møde 21/08

 

10

Intet væsentligt.

 

 

 

 
 
 
 

Referat 23/04 2019

Møde på Skydebanen i Hafdrup kl. 19.00 23-04-19

Dagsorden

Til stede: Alle undt LH

1 Valg af dirigent

2 Godkendelse af dagsorden

3 Godkendelse af Referat

4 Nyt fra formand

5 Nyt fra kasserer

6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)

7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder

8 DJK

9 Næste møde aftales

10 Evt

Pkt

Beslutning

Udføres af

1

HH valgt

 

2

Godkendt med tilføjelse af de to punkter fra sidste møde. Desuden valgte man at behandle pkt 7 før pkt 6

 

3

godkendt

 

4

Vi gennemgik generalforsamlingen

 

5

Den økonomiske situation er god. Vi er fuldt i stand til at leve op til de forpligtelser, som vil komme i løbet af året.

 

6

Bestyrelsen diskuterede diverse emner i forbindelse med skydebanen

 

7

Punktet med fremtidsvisioner for skydebane og forening skønnedes fopr omfattende til at behandle som punkt på et normalt bestyrelsesmøde. Det aftaltes at vi holder et bestyrelsesmøde i august hvor vi søger udelukkende at behandle et sådant punkt. TP og MJ laver et oplæg og søger at samle så mange visioner fra medlemmerne som muligt.

 

 

 

 

TP,MJ

8

Intet nyt

 

9

Næste møde afholdes 26/06 på skydebanen.

 

10

Intet væsentligt.

 

 

 

 

 
 
 

Referat af møde før og efter generalforsamlingen 05/03 2019

Til stede: Alle

 

1 HH valgtes som ordstyrer

2 Regnskabet blev gennemgået. Der er ingen grund til bekymring på nogen områder.

3 Formanden orienterede: Udvidelse og tilkøb af jord diskuteredes. I den forbindelse præsenterede formanden et udkast til en købsaftale med naboen.

Desuden orienterede formanden om, hvad han ville sige på generalforsamlingen.

4 MJ samler deltagere til kredsmødet og sender dem til JD som tilmelder.

5 Flg emner tages op på næste møde:

·         Procedure mht bilagskontrol

·         Diskussion af langsigtede mål

Efter generalforsamlingen:

Bestyrelsen konstituerede sig: Uændret

 

Næste møde onsd 24/04 kl. 19.00

 

 

 
 
 

Møde på Skydebanen i Hafdrup 15/01 2019 kl. 19.00

Dagsorden

Til stede:  Alle

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder

·          især sidste mødes pkt 4 og 6

8 DJK
9 Næste møde aftales
10 Evt

 

PKT

Beslutning

Udføres af

1

HH valgt

 

2

Godkendt med ekstra punkt 9: Forberedelse af generalforsamling.

 

3

Godkendt

 

4

Der er kommet en ny forening til beklæmpelse af mårhund i området (se bilag)

 

5

·         Der er intet uventet nyt.
Der indhentes regnskab fra udvalgene med henblik på årsregnskabet til generalforsamlingen.

·         Der er søgt om tilskud fra kommunen til rengøring mv.

·         Midler som kan søges forekommer under DSU-regi. MJ og JD undersøger om vi kan søge

 

JD

 

 

MJ/JD

6

Flugtskydningsudvalg:
1 Et løseligt overslag over regnskabet sæson 18 blev gennemgået
2 Diverse varianter af indkøb (palleløfter) blev gennemgået. Udvalget fik grønt lys til at gå videre
3 Der arbejdes på at gøre trap-banen aktiverbar hele tiden
4 Der søges om tilskud til affaldssortering fra kommunen
5 Det diskuteredes hvorvidt foreningen skal yde støtte til deltagere i konkurrencer i DJ-regi. Punktet tages op på næste møde (efter generalforsamlingen)
6 Der skal udarbejdes en tegning over banen med afmærkning af de enkelte standpladser for at gøre det lettere for udefra kommende skytter/gæster at finde rundt

7 Visioner om etablering af ungdomsafdeling vil blive taget op på næste møde efter generalforsamlingen.

Jagt og Aktivitetsudvalget

1 Udvalget orienterede om afviklede arrangementer: Fisketur (se hjemmeside http://www.vamdrupjagt.dk/fisk%2018.htm

2 Udvalget har repræsenteret foreningen ved  Crazy Hours.

Se hjemmeside http://www.vamdrupjagt.dk/crazy%20hours%2018.htm

Det vil blivegentaget næste år med billeder (drone?)

 

 

 

 

SA/HJ

JD/SA

 

 

 

 

SA

7

Kommunen er ikke afvisende overfor foreningens visioner ang evt udvidelse. Det kan dog medføre at der skal laves ny lokalplan, som imidlertid (og det er vigtigt) IKKE vil påvirke den nuværende

 

8

1 Jagterne foregår efter hensigten, der har dog været besvær for Kolding Jagtforening med at leve op til reglen om at de store foreninger forpligter sig til at medbringe hund (se hjemmesiden  http://www.vamdrupjagt.dk/nye%20regler%20for%20jkf%20jagter%202017.htm

Og http://www.vamdrupjagt.dk/images/JKF%20jagteruden%20navne2018-19ny.jpg

2 Årsmøde afholdes 28/01 hos strandjægerne i Marina Syd. MJ opfordrede bestyrelsen til at deltage i videst muligt omfang.

 

 

9

Generalforsamling afholdes  05/03. HJ sørger for indkaldelse på Jærgerforbundets hjemmeside og i lokalavisen. MJ på hjemmeside og foreningens Facebook-side. PP sørger for opslag på skydebanens facebook-side.

1 Allepå valg stiller op igen
2 HJ sørger for forplejning både til formøde og selve generalforsamlingen
3 LH orienterede om ekstra præmie til det store lotteri

4 Formøde i bestyrelsen 17.00

 

HJ/MM/PP

 

 

HJ

10

På næste møde diskuteres fremtiden for hjemmeside og Facebook. MJ stiller ikke op i 2021 og ønsker en overdragelse af foreningshjemmesiden til en anden redaktør inden da.

 

 

MJ

 

 

Møde på Skydebanen 03/09 2018 i Hafdrup kl. 19.00

 

Dagsorden

Til stede: Alle undtagen PP

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand

·         Orientering om projekt ny bane og huskøb

5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder
8 DJK
9 Næste møde aftales
10 Evt

PKT

Beslutning

Udføres af

1

HH valgtes

 

2

godkendt

 

3

godkendt

 

4

Formanden redegjorde for de muligheder og visioner, der er med baggrund i et foreløbigt regnskab og omsætning, der er langt over forventning. Disse visioner drejer sig naturligt om en optimering og udvidelse af skydebanen. Formanden og kassereren fik i alt væsentligt bestyrelsens opbakning til at fortsætte med sonderingerne. Se pkt 10

 

  

SA/JD

5

Kassereren er yderst tilfreds med indtægter og omsætning fra banen som det forløber i øjeblikket. Der er ingen grund til betænkeligheder mht. de nyanskaffelser der løbende foretages på skydebanen.

 

6

6.a Flugtskydning:

·         Banen har indkøbt miljøduer” dvs. lerduer uden olieprodukter, som ikke vil forurene jorden på lang sigt. Disse vil blive taget i brug når de nuværende duer er opbrugt og vil ikke kunne skelnes fra de nuværende. Der er dog ved samme lejlighed indkøbt forskelligfarvede duer til anvendelse på sportingbanerne.

·         Promatic holder en workshop-dag på skydebanen, hvor man bl. a. vil indstille maskinerne til de nye duer og vise medlemmer af flugtskydningsudvalget hvad der er nødvendigt i forb. m. anvendelse af de nye typer lerduer.

·         Den nuværende traktor vil blive solgt og en nyere indkøbt. Den nuværende kan simpelthen ikke klare de opgaver den skal.

·         Det samme gælder for salg og nyindkøb af minilæsser.

6.b Aktivitetsudvalg/jagtudvalg 

·         LH fortalte om vores arrangementer i forbindelse med Crazy hours. Desuden har vi bestilt en stand på julemessen på Arena Syd.

·         Vi afholder en fiskedag d. 16/09.

·         Der planlægges et amerikansk lotteri i forb. m den gave som er omtalt i referatet fra 20/06. LH fortsætter m. planerne

·         Tilmelding til fællesjagter starter d. 16/09

 

 

7

Der er ikke fulgt op på sidste mødes planlagte indkøb til skydebanen.

SA/MJ

8

Intet nyt

 

9

Intet væsentligt.

 

10

Næste møde aftaltes til 15/01
I tilfælde af væsentligt nyt i forbindelse med pkt. 4 afholdes et nyt møde inden da.

 

MJ

 

 

Møde på Skydebanen i Hafdrup 20/06 2018 kl. 19.00

Dagsorden

Til stede: Alle undt PP som har har meldt afbud
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)
·        
Nyt reglement (MJ)
·        
Nye visioner (SA)
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder
8 DJK
9 Næste møde aftales
10 Evt

 

PKT

Beslutning

Udføres af

1

HH valgt

 

2

godkendt

 

3

Intet referat til godkendelse

 

4

·         Jagthornsblæsere og Jægersportingskytter har vundet diverse mesterskaber (se hjemmeside og Facebook)

·         Det skal kontrolleres om persondatalovens bestemmelser skal revideres yderligere

·         Vi har fået en donation fra Mankazana Safaris. Jagt/aktivitetsudvalget finder et arrangement til at udlodde den til medlemmerne.

 

 
SA

 LH

 

5

Intet nyt. Alt går som det skal

 

6

Nyt fra Jagt/aktivitetsudvalg:

·         Byfest i Vamdrup 17/08: Vi deltager med laser-udstyr som hentes hos kreds 2

·         På julemessen i Arena Syd er bestilt en stand.

·         Andre arrangementer er på bedding.

Flugtskydning:

·         Der vedtoges ændringer til vedtægter for skydebanen. Det ændrede eksemplar er vedlagt og bliver rettet af MJ/SA på hjemmesider. Der gøres opmærksom på ændringen på hjemmesider og Facebook. Der er foretaget rettelser i flg §§: 1-2-3-8-14. I den forbindelse anskaffes en mobiltelefon og orange vest til skydelederen, og der opsættes skilte i skydehusene.

·         Der indkøbes en hjertestarter som opsættes i klubhuset.

·         Formanden redegjorde for banens omsætning og drift som mere end lever op til  budgettet og for de visioner, de første års succes  måske kan give anledning til. Der blev diskuteret flere muligheder for konsolidering og udvidelse, men ikke lagt nogen faste planer. Bestyrelsen bemyndiger formanden til at gå videre med nogle af de tanker, der blev luftet.

 

 

 

 

 

  

SA/MJ

 

SA/MJ

7

intet

 

8

intet

 

9

Næste møde 03/09

 

10

Intet væsentligt.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 15/03 2018

Til stede : Alle undtagen PP

Før generalforsamlingen:

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Gennemgang og underskrift af regnskab
5 Tommys forslag
6 Forberedelse af generalforsamling

Efter generalforsamling

7 Bestyrelsen konstituerer sig
8 Næste møde
9 evt.

punkt

beslutning

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

TP havde ønsket at fremlægge en beskrivelse af arbejdsgangene på banen og diskutere en mulig løsning.: Behandles som pkt 5. Ellers godkendt.

 

3

Godkendt

 

4

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af alle.

 

5

Et forslag stillet af TP blev gennemgået og indtil videre udsat til senere behandling. Det blev besluttet at tage det op igen senere.

 

6

Praktiske pinkter blev gennemgået. Ingen væsentlige diskussioner.

 

 

 

 

 

Efter generalforsamling

 

 

 

 

7

Bestyrelsen konstituerede sig med HC som næstformand og MJ som sekretær

 

8

Næste møde afholdes 18/04

 

9

Intet væsentligt

 

 

 

 

 

MJ

 

 

Møde på Skydebanen i Hafdrup 18/01 2018 kl. 19.00

Dagsorden

Til stede: alle undt. PP
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg og evt andre udvalg
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder
8 DJK
9 Næste møde aftales
10 Evt

 

PKT

Beslutning

Udføres af

1

HH Valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

·         Formanden foreslog at vi installerer internet på skydebanen. Bestyrelsen bevilgede det

·         Den ordinære generalforsamling afholdes 15/03 kl 19. 30 på skydebanen FC sørger for at det annonceres i henhold til foreningens regler

·         HJ, FC, JD + de to suppleanter er på valg. Alle modtager genvalg.

·         Kredsmødet 08-03 i Jels: Vi har 9 pladser og den samlede bestyrelse deltager. JD sørger for tilmelding

SA

 
FC

 

 

JD

5

Alt går som det skal. Vi får et nydeligt overskud. Der er søgt om og bevilget midler fra kommunen.

 

6

·         SA fremlagde driftsregnskab ovg estimat for kommende sæson.

·         Man diskuterede om der skal søges om mere skydetid på banen. Indtil videre stilles det i bero.

·         En ny klub er startet på foreningens initiativ. Klubben har navnet ”Seniorskydning Syd” og har fast skydetid på banen hver fredag fra 09.00-12.00, hvis der ikke er stævne eller helligdag. Medlemmer behøver IKKE at være medlemmer af VJ. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal tage sig af det praktiske. Klubben starter 19/01.

·         Der skal indhentes børneattest fra samtlige medarbejdere på skydebanen.

·         Der afholdes en ”arbejdsdag d. 8/4 9-17.

·         Aktivitetsudvalget: Der afholdes en ”hjælperfest d. 24/03 i forbindelse med et større stævne. Alle hjælpere indbydes m. pårørende.

 

 

  

 

 

SA

 SA

LH

7

·         Det er ikke muligt at ansætte på flexjob

 

8

·         MJ orienterede om årsmødet 17/01. Det væsentlige er at forbundet gerne vil have input fra foreningerne ang den nye struktur i forbundet, som skal diskuteres og planlægges med en forventning om effektuering 2020-21. På repræsentantskabs møde i maj vil det blive diskuteret, og det vil også fylde på kredsmødet. Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde 27/02 udelukkende om dette spørgsmål.
Jægerrådet roser det nye initiativ med Seniorskydning Syd.

·         Fællesjagterne forløber fint og alle pladser er besat.

  

 

 

 

alle

9

27/02 på banen 19.00

 

 

 
 

Møde på Skydebanen i Hafdrup 2/10 2017 kl. 19.00

Dagsorden

Til stede: Alle (med lidt forsinkelse) undtagen afbud fra HC

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder

·         Punkterne 6 b,e,f,g + andre udvalg på sidste møde.

8 DJK
9 Næste møde aftales
10 Evt

 

PKT

Beslutning

Udføres af

1

HH Valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

·         Formanden orienterede om at Forbundsmesterskab i jægersporting nu i 2 år har foregået i Lund. Han vil arbejde – og har fået lovning på – at det vil ændre sig.

·         Jægerforbundet har ansat to folk til at bistå skydebanerne med bl a lydundersøgelser. Vi vil undersøge om det er muligt at drage nytte af det.

·         Bestyrelsen diskuterede om vi skulle låne/leje klubhuset ud til private arrangementer fremover. På grund af de praktiske forhold besluttedes det at det ikke er en god idfe, og der vil derfor ikke blive mulighed for at låne/leje klubhuset.

·         HH spurgte om det ville være en god ide hvis foreningen med sine nu 450+ medlemmer gik aktivt ind i debatten om ny forbundsstruktur. Bestyrelsen tager emnet op efter generalforsamlingen.

·         Kreds 4 søger ny flugtskydningskoordinator. Desværre kan ingen i bestyrelsen afse tid.

·         Under et arrangement har der vist sig visse problemer med OL-trap-banens maskinel.

 

5

Intet væsentligt. Økonomien er sund

 

6

·         Jagt/aktivitetsudvalget vil indkøbe en projektor til klubhuset. Bestyrelsen bakkede op.

·         Flere arrangementer er under planlægning men er endnu ikke fastsat.

·         Hundeudvalget holder møde 24/10 med evaluering og planlægning af næste års kursus.

·         Flugtskydningsudvalget har haft stor succes med arrangementer på banen og salg af patroner. Det gør at budgettet holder på trods af at der ikke har været større arrangementer i år.

·         Der kommer en større obs-skydning i sporting 24/05 2018

·         Vi har fået et fint tilbud om at få malet hele banen. Bestyrelsen godkendte men anbefaler, at der bruges så mørk en farve som muligt.

·         Det diskuteredes om der skulle installeres internet på banen. Det er afgjort ønskværdigt og vil sandsynligvis kunne tjenes ind alene på elstra besøg. Formanden undersøger om et firma kan påtage sig opgaven mod evt at få tildelt reklamen på et skydehus. Udgiften skønnes at ligge indenfor de budgetmæssige rammer for udvalget.

·         Under et arrangement har der vist sig visse problemer med OL-trap-banens maskinel.

 

7

Opfølgning fra sidste møde:
B: Er undersøgt men der er større problemer og det kan næppe gennemføres. Henlægges.

E: Snarest….

F: Undersøgelser pågår. Tages op på næste møde

G: Lydisolering er opsat

Andre udvalg: Alle udvalg har aflagt regnskab.

 

 

 

JDSnarest...
JD…

8

Rågeregulering: Der er reguleret 1335 råger heraf 400 i Vamdrup. 11 jægere har ikke indleveret rapport og vil blive blacklistet. Vinder af pokal er Morten Lütje Jensen fra Vamdrup med 194 rågeunder.

Der er indkøbt nye fælder til ræv og krager. Alle foreningers medlemmer opfordres til at bruge dem. Man skal henvende sig til Gunnar Bennedsen.

Salget af foreningsjagter går fint og der er kun få jagter tilbage.

 

9

Næste møde afholdes 17/01 2018

 

10

Intet

 

 

 
 
 
 
 
 

Møde på Skydebanen i Hafdrup 9/08 2017  kl. 19.00

Dagsorden
Til stede:
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder
8 DJK
9 Næste møde aftales
10 Evt 

Til stede: Alle, dog Afbud fra Peter Paust

PKT

Beslutning

Udføres af

1

JD valgtes

 

2

Godkendt med en tilføjelse til pkt 7 som lyder: ”herunder aflønning og ansættelse af medlemmer/medarbejdere”.

 

3

Godkendt

 

4

Behandles under pkt 6-7

 

5

Intet nyt

 

6

Flugtskydning:

A: Hvad angår økonomi holder det oprindelige planlagte budget for 2017 næppe, da der ikke er større arrangementer på banen i år. Formanden fremlagde et revideret budget, som godkendtes af bestyrelsen. I øvrigt betegnes den økonomiske situation som sund af både formand og kasserer.

B: Det diskuteredes om det var en mulig ide at ansætte en medarbejder i flexjob. Formanden bemyndigedes til at undersøge dette videre. Tages op som punkt på næste møde.

C: Fastansat hjælp og banebestyrer. SA orienterede om den øjeblikkelige situation på banen mht vagter, som mildt sagt kan kaldes belastet. Det er udpræget en situation med optræk til ”Tordenskjolds soldater”, hvilket efterhånden vil medføre træthed frafald. Det gælder ikke bare banen men også andre dele af foreningens arbejde.

Vi diskuterede rammerne for en fastansat banebestyrers arbejde og aflønning.

D: Problemet  mht OL-trap-banen er løst med udskiftning af 2 maskiner. Bestyrelsen godkendte dette.

E; Det skal undersøges hvor længe vores miljøgodkendelse gælder, og om det er nødvendigt at forlænge den.

F: Skal det nye spidsduehus bygges i år for at overholde forpligtelser med kommunen? JD Undersøger

G: Der er opsat ny lydisolering ved det nye bagduehus ( hus 1) Skal der tilføjes yderligere for at opfylde mål?

H: Der skal tages hånd om problemet med låger til OL-trap-huset

 Andre udvalg: JD undersøger om alle udvalg har indbetalt overskud

 

 

 

 

 

 

SA 

 

 

 

JD (snarest!)

JD (snarest!)

JD (snarest!)

JD

JD 

 

JD

7

Se ovenfor

 

8

MJ orienterede om brevveksling med Kredsformand (se referat for sidste møde).

MJ orienterer bestyrelsen om rågestatistikken snarest muligt.

MJ prøver at få indført fast sweisshundepolitik på fællesjagterne.

 

MJ

MJ

9

Næste møde afholdes 2/10

 

10

Intet

 

 

 
 
 

Møde 01/05 2017 på Skydebanen i Hafdrup kl. 19.00

Dagsorden

Til stede: Afbud fra TP

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder
8 DJK
9 Næste møde aftales
10 Evt

 

PKT

Beslutning

Udføres af

1

HH Valgt

 

2

Godkendt Punktet ”næste møde fastsættes” indføres som fast pkt på dagsordenen

 

3

Godkendt

 

4

·         Formanden kommenterede og kritiserede kredsmødet. Der var ikke meget at holde møde. Stort set ingen af de udpegede (og frivillige) koordinatorer gjorde rede for deres og kredsens arbejde, og bortset fra en (!) var de få redegørelser som forelå, sendt som note til kredsformanden og blev læst op af ham.
JFK-repræsentanten var enig i kritikken, og bestyrelsen vedtog at formanden og JFK repræsentanten sender et brev til kredsformand og forbundsformand og gør rede for kritikken.

·         Formanden redegjorde for den seneste udvikling i kontroversen mellem DSU og DFF

·         Formanden bad bestyrelsen om at være aktiv mht nye sponsorer.

·         Der har været afholdt kurser. Formanden bad sekretæren rundsende den aftale, bestyrelsen har godkendt mht. tilskud til kursusdeltagere.

MJ/SA

 

 

 

 

 

 MJ

5

·         Kommunen søges om 50.000 kroner til nedsættelse af støjniveau

·         Ellers går det godt mht budget og den faktiske udvikling.

JD

6

·         Bladudvalg: Medlemsblad er uddelt og der regnes med overskud i år også. Der skal findes et nyt bladudvalg/en ny redaktion, hvis bladet skal fortsætte. VS og MJ hjælper gerne et nyt udvalg i gang, hvis det ønskes.

·         Aktivitetsudvalg fortalte om bukkekaffen, hvor der er skaffet en præmie til den flotteste buk på morgenen.

·         Flugtskydningsudvalg:
1 Der er sat alarmer op i sikringsrum og våbenrum.
2 Vi har fået ny politigodkendelse for de næste to år.
3 Støjniveauet skal sættes ned. Der skal søges om byggetilladelse og iværksættes forhøjelse af støjvolde.
4 I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at inddrage visioner om en underjordisk riffelbane og en skeet-bane.
5 Formanden bemyndigedes til at uddele og administrere koder til alarm og oprettelse af telefonkæde i forbindelse hermed.

 

7

·         Pkt 5 fra sidst: Det aftaltes at sløjfe den sædvanlige ”stegt-flæsk-sammenkomst” inden generalforsamlingen og erstatte den med en sammenkomst for alle aktive på banen med skydning og efterfølgende forplejning. Varetages af Aktivitetsudvalget i samråd med flugtskydningsudvalget. Generalforsamlingen holdes fremover i klubhuset på Hafdrupvej.

·         Bemandingsproblem: En banebestyrer vil tidligst blive ansat til efteråret. Vi prioriterer i stedet flg punkter højt ( i den nævnte rækkefølge):
1 Lydisolering på diverse vægge
2 Låger og porte monteres
3 Udvidelse af spidsduehus.
Udgifterne (anslået 100-150.000 kr) undersøges og skal godkendes af kasserer inden iværksættelsen.

·         Det undersøges om affald kan sorteres og om det kan gøres nemmere at opsamle affald. Banens udseende (opsamling af fx plastcskåle) er af stor betydning for banens renomme

LH/SA

  

 

Alle

  

JD
 

 

PP/FC

8

Intet. Se dog pkt. 4

 

9

Næste møde 09/08

 

10

Fremtiden for OL-trap-banen diskuteredes. Der tages kontakt til de aktive inden for disciplinen, og emnet tages op som punkt på næste møde.

 

 
 
 

Møde 11/01 2017 på Skydebanen i Hafdrup

Dagsorden

Til stede:Alle

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalg (og evt andre udvalg)
7 Evt. Opfølgning på tidligere møde/ møder

·         Udspil ang nyt udvalg (LH)

·         Støj (PP)

·         Skiltning (SA

8 Fastsættelse af dato for generalforsamling og forberedelse af samme.
9 DJK
10 Evt

 

Pkt

beslutning

Varetages af

1

HH valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Behandles under 6

 

5

Fremtiden tegner lyst. Der er ingen alarmerende punkter i regnskabet.

 

6

Flugskydningsudvalg/skydebanen

6.1 Der er en fordobling af omsætningen fra 2014 og en vækst på 20% fra sidste år. Især store stævner og arrangementer trækker penge til.

6.2 Der er ingen interesse for lokale arrangementer.

6.3 bestyrelsen diskuterede priser for det kommende år. Flugtskydningsudvalget bemyndiges til at iværksætte en mindre stigning i priser på patroner og lerduer. De nuværende priskategorier for korttyper bibeholdes.

6.4: Politi har vurderet godkendelse af våben og ammunitionsbevaring. Der skal foretages nogle ting og bl. a. indkøb af sensorer og detektorer. Der skal udarbejdes en såkaldt AIA erklæring. Ellers er alt som det skal være.

6.5 : En enig bestyrelse vedtog, at der skal ansættes en fast, lønnet banebestyrer, som primært skal varetage udvendig vedligeholdelse.

FC og TP laver en detaljeret arbejdsbeskrivelse som præsenteres snarest

Andre udvalg

6.6 Bladudvalget vil i nær fremtid kontakte udvalg og formand med henblik på medlemsblad 2017. Dette bliver det sidste, den nuværende redaktion udgiver. Der regnes ikke med noget større overskud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC,TP

7

7.1: Jagt/aktivitetsudvalg: LH har ikke noget færdigt udspil men regner med at kunne præsentere et færdigt udvalg/program på generalforsamlingen. Reguleringen på flyvepladsen har haft det ønskede resultat.

LH

8

Generalforsamlingen afholdes 14/03 kl 19.30 på Vamdrup Hotel.
LH sørger for at det kommer i Jæger. HH sørger for at det kommer i Vamdrup Ugeavis (og JV???). MJ sørger for hjemmeside og Facebook.

På valg er Formand, HH, MJ og TP. Alle modtager genvalg.

 

LH,HH,MJ

9

MJ refererede fra årsmødet i DJK

9.1 Råger: Der er i år nedlagt 1400 råger fra 25 kolonier. Frederikkelund bidrog med 248 og Margrethelund med 318. Næste år bliver der sandsynligvis solgt kort hos Kolding Jagtforening 19/04 og 26/04

9.2: Til haglskydeprøverne i kredsen var der tilmeldt 644 hvoraf 430 bestod.

9.3 Årets jagter er foreløbigt afviklet tilfredsstillende. Næste år bliver jagterne i Kildevæld afløst af jagter i et nyt område i Dons. Til næste års jagter har vi 58 pladser på de 10 jagter.

 

10

Intet væsentligt

 

 

Næste møde 14/03 kl 17.00 på Vamdrup Hotel

 

 

 

Foreløbigt referat for møde 05/10 2016

Alle mødt 

Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat 20/06
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydning
·         Støj
·        
Parkering
·        
Jordkøb
·        
Politi
·        
Bemanding
7 DJ-Kolding
8 jagt og aktivitetsudvalg (LH)
9  Hjemmeside mm. (MJ)
10 Evt

 

Pkt

Beslutning

ansvarlig

1

HH valgt

 

2

Godkendt med enkelte tilføjelser under pkt 6

 

3

Godkendt

 

4

Formanden gjorde opmærksom på at der var åbent hus i Jægernes Hus på Kalø 29/10 og 05/11. Resten tages under pkt 6

 

5

Der er en god likviditet og en god omsætning, så der er ingen grund til at tro, at vi ikke vil være i stand til at betale det, vi skal.

Aftalen om omlægning af lån er iværksat.

 

6

6.1 Generelt er der en kæmpe omsætning der har været afholdt et godt DM i sporting.

Der vil blive afholdt skydekurser for nye instruktører og supplerende kurser for nuværende instruktører i foråret. Der var bred enighed om at støtte dette iflg vore retningslinjer for kursusdeltagelse.

6.2 Støj: Det må tilstræbes at reducere støjniveauet yderligere, selv om vi overholder godkendelserne. Det er vigtigt for at kunne skyde så meget som vi gør. Der tages kontakt til eksperter på området. PP er tovholder og melder tilbage.

6.3: Parkering. Der er - og vil være problemer mht nedfald på dele af parkeringspladsen under ekstreme vindforhold.

Derfor skal der opsættes et tydeligt skilt om at parkering sker på eget ansvar. SA sørger for, at det sker

6.4: Jordkøb: Med 6.1 - 6.3 in mente vil det være oplagt at tilkøbe jord netop nu, hvor vores nabo er i gang med at sælge. Der kan tilkøbes ca 2 ha., hvilket skulle gøre det muligt dels at forhøje støjvoldene væsentligt og dels at skabe parkeringsforhold, som imødegår de problemer, vi har. Da det haster med at foretage et evt. køb, vedtog bestyrelsen ekstraordinært at bemyndige formanden til at indgå i forhandlinger om en pris som vil være bæredygtig for vores økonomi og derefter melde tilbage via mail for at få en godkendelse af resten af bestyrelsen.

6.5 Politi Det tager tid at få vores forskellige ansøgninger til tilladelser igennem.

6.8: Bemanding: Spørgsmålet er stadig om der skal ansættes en slags ”banebestyrer” til at varetage de daglige opgaver i 2017. Det tages op på næste møde.

Enkelte arbejdsopgaver på banen fordeltes.

 

 

 

PP

 

 

SA

7

Salget af Fællesjagter går godt, og søgningen til jagterne dækker et bredt udsnit af foreningens medlemmer.

Igen i år har Jægerrådet en stand på Landbomuseet i efterårsferien.

 

8

Der foretages pt. ingen ændringer i det nuværende hjemmesidesystem.

 

 

9

Intet konkret. Reguleringen på flyvepladsen varetages af det nye udvalg, når det er etableret. Adskillige har meldt sig til at tage del i arbejdet. Der vil komme et mere konkret udspil på næste møde.

 

10

Intet væsentligt.

 

 

 
 

Referat fra møde 20/06 2016 kl 19.

Afbud fra PP

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat 06/04
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer

·        
Omlægning af lån
6 Nyt fra flugtskydning

·        
aflønningsformer
7 DJ-Kolding
8 Evaluering af Indvielse
9  Hjemmeside mm.
10 Evt

 

pkt

beslutning

udføres af

1

HH

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt med den tilføjelse i pkt 5 Det er besluttet at vi fremover modtager mastercard. Prisen er 0,85% for DK debitkort, 1 % for DK kreditkort og 2,8% for udenlanske kort.

 

4

Intet væsentligt, der ikke kan behandles under pkt 6

 

5

-Der foreslås en omlægning af vores lån fra banklån til et privatlån på 1.000.000 kr. Renten er betydeligt lavere og omlægningen vil derfor skabe en betydelig årlig besparelse. Lånet afvikles over 5 år med 200.000 +renter pr år.
Bestyrelsen godkendte enstemmigt dette. Aftalen iværksættes.

På kort sigt vil den nye finansiering blive anvendt til at afvikle ubetalte regninger. Herefter træffer bestyrelsen beslutning om en langsigtet planlægning.

 

 

 

 

JD

JD

6

-Vi har fået endelig byggetilladelse på klubhuset

- Der er godt flow i kassen og driftsregnskabet overstiger foreløbig forventningerne.

- Der er mulighed for at skyde alle former for skydning alle dage. Det skal pointeres kraftigere i alle medier.

- Vi skal opsamle haglskåle. Vi har tilbud på en brugt maskine til dette. Pris ca 25.000 kr. Bestyrelsen godkendte indkøb af denne

- Der bør anskaffes en lille slåmaskine til områderne omkring skydehuse og klubhus. En sådan vil koste ca 10.000 kr. Bestyrelsen godkendte indkøb af denne.

- Nye former for godtgørelser til udvalg og medhjælp diskuteredes, idet nogle udvalgsmedlemmer ingen gavn har af godtgørelser i form af lerduer.

-         

-Lørdag d. 10/09 afholdes grisefest som sidste år.

 

 

 

 

Alle

 

SA

 

SA

 

SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA

7

Intet væsentligt. HH spurgte, om der var nogen klar fornemmelse af, hvor det er, DJ vil gøre organisationen slankere. MJ mente ikke, der er kommet nogen klar udmelding.

 

8

Evalueringen gik på flere ting. Generelt var alle enige om, at selve arrangementet var vellykket, og at arbejdet op til indvielsen havde gjort banen smukkere og bedre. Fremmødet og eksponeringen var derimod ikke tilfredsstillende.

 

9

Tages op igen næste gang.

MJ

10

LH vil gerne tage initiativ til at oprette et ”jagt- og aktivitetsudvalg”. LH laver oplæg til næste gang. Her skal bl a. drøftes om der skal gives et sådant forsøg et økonomisk råderum (vi har hidtil stillet som betingelse for oprettelse af udvalg, at de ikke måtte belaste foreningens økonomi).

 

 

LH

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 06/04 2016

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydning
7 DJ-Kolding
8 Indvielse
9  Evt

 

pkt

beslutning

Udføres af

1

JD valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet væsentligt

 

5

 JD JD finder en løsning på det problem at der ikke er banker i Vamdrup, hvilket gør, at skydebanen har svært ved at komme af med kontanter efter arrangementer.
·        
Der er problemer med Mastercard og kortlæseren.

JD

6

·         Sponsorat på Hus nr. 4 er solgt til Herning Pengeskabsfabrik.
·        
SA gennemgik en huskeliste over hvad der skal laves på banen op til indvielse

 

7

·         Der afholdes formøde til Repræsentantskabsmøde 18/04

·         Der afholdes møde i DJK 20/04

·         Der afholdes repræsentantskabsmøde 30/04. MJ deltager.

·         Rågekort kan købes 19/04 og 26/04 hos strandjægerne

 

8

Punkter til selve indvielse.

 • Flg var værd at bemærke:
 • JD planlægger parkering. Der er brug for 1 hjælper
 • MJ inviterer Jens Venø og Jens Hangård
 • MJ indbyder foreningerne i DJK
 • Der er udarbejdet en indbydelsesfolder. MJ sender ud JD kan evt kopiere.
 • Vi regner med 150 deltagere
 • Forplejning: Kokkekompagniet stiller med en ansat, vi stiller med to hjælpere. PPs forslag om forplejning vedtoges
 • SA sørger for øl
 • HH sørger for vin og glas
 • Blæsergruppen er adviseret og deltager
 • MJ har inviteret Bertel Haarder. Der orienteres når svar foreligger
 • TV Syd kommer. Det samme gør JV. Jyllandsposten inviteres (MJ)
 • Skitse til udsmykning af væg godkendtes MJ arbejder videre
 • Der opsættes flagalle
 • Der kan opsættes telt. Det kan bestilles med kort varsel. Vi afventer vejrudsigt i dagene før indvielse.
 • Alle (undtagen PP) møder til arbejdsdag 07/05

 
JD

MJ

MJ

 
PP

SA
HH
HH
MJ
MJ
MJ
HJ
SA

Alle

9

Intet væsentligt

 

 

Næste møde 03/05. Dette vil (næsten) udelukkende handle om indvielse

OBS: Vi holder 20/04 klar til et evt ekstra møde. Dette vil blive indkaldt via mail, såfremt det er nødvendigt

MJ

 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 15/03 2016

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Bestyrelsen konstituerer sig før mødet
5 Nyt fra formand
6 Nyt fra kasserer
7 Nyt fra banegruppe (flugtskydningsudvalg)
8 Jægerrådet

---------------- -

Efter generalforsamling:

9 Bestyrelsen konstituerer sig

10 evt

Næste møde

Til stede: Alle

pkt

besluttet

Varetages af

1

HH valgt

 

2

godkendt

 

3

godkendt

 

4

Ingen ændringer

 

5

•                     Der er stadig bøvl og retssag mellem DFF og DSU. Vi prøver at være gode venner med alle foreløbigt

•                     Vi diskuterede forskelligt i forb. m. indvielse. Der skal laves indbydelse til indbudte (ikke særlige gæster, (Borgmester, minister, forbundsformand) som kontaktes direkte. MJ udarbejder og sender ud

 

 

 

 

MJ

6

Regnskab uddeltes og blev underskrevet efter gennemgang

 

7

Alt kører

 

8

Intet nyt

 

9

Alle genvalgt

 

10

Næste møde skal helt sikker handle om indvielse. En skitse til invitation udarbejdes (se 5), der kommunikeres via mail ang de tiltag der er udført på den liste vi lavede sidst.

 

 

Næste møde 06/04 på Banen kl. 19.00

 

 
 
 

Dagsorden for møde 24/02 2016

Til stede: Alle

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra flugtskydningsudvalget
7 Indvielse
8 DJ-Kolding
9 nyhedsmedier
10 Forberedelse af generalforsamling
11 Evt

 

punkt

beslutning

Varetages af

1

Hans Henningsen valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt (se dog pkt 6)

 

4

·        - Konflikten mellem DFF og DSU raser stadig og forventes at ende i en retssag. Denne har opsættende virkning og foreningen er derfor stadig medlem begge steder. (se pkt 10)

·         -Der blev udpeget deltagere til kredsmødet. Foruden 7 medll af bestyrelsen deltager Else Marie Jakobsen.

·         -MJ tilmelder foreningen til kredsmøde

 

  

 

mj

5

·         -Kassereren fremlagde et foreløbigt udkast til regnskab. Der blev stillet enkelte opklarende spørgsmål, men der var bred enighed om at regnskabet ser rigtig godt ud.

·        - Der mangler en makulering af nogle få medlemsobligationer.

 

  

JD

6

·         -Der kommer stadig flere kunder på banen, og de kommer efterhånden langvejs fra.

·         -Der bygges livligt og alt forventes klart til indvielsen.

·         -Bestyrelsen afholder sammen med eventuelle nøglepersoner og eventuelle interesserede  en besigtigelse af banen d. 08/03 for at uddele de sidste ansvarsområder.

·        -LH og MJ arbejder sammen om hvervning af nye medlemmer. Der uddeles sammen med et skydekort med 300 duer en folder med særlige tilbud til nyjægere, eller et medlemsblad med anmærkning af særlige tiltag for nyjægere. Planen godkendtes

·         -Der kommer nyt mandskab til, men der er stadig brug for ekstra bemanding.

·         -Bredsted/Pjedsted har bedt om at måtte bruge vores bane som hjemmebane. Det er de meget velkomne til

·         -Flugtskydningsudvalget anmoder om, at den på bestyrelsesmødet d. 11/01 i pkt 6 nævnte meddelelse ikke bliver slået op på skydebanens opslagstavle. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

 

 

  

Alle

7

·         -De officielle indbydelser til minister, forbundsformand og borgmester er foretaget og alle kommer hvis de stadig er ….

·         -Formanden for DSU indbydes officielt.

·         -SA har taget kontakt til ”Jæger”, der laver en omfattende foromtale i maj-nummeret og et referat fra indvielsen

·         -JV skal skrive foromtale og TVsyd skal komme

·        - Jagt Vildt og Våben kontaktes.

·         -Gruppen (MJ/JD/PP) laver en detaljeret minutiøs plan for forløbet, der udsendes pr. mail til alle.

·         -PP har indhentet et tilfredsstillende tilbud på festtrøjer

·        - MJ har haft yderligere kontakt til Kulturlogen m, henb. P. udsmykning af væg

·         -LH og MJ samler en fotokollage

·         -Gruppen holder snarest møde og orienterer via mail.

·         -Bestyrelsen afholder sammen med eventuelle nøglepersoner og eventuelle interesserede  en besigtigelse af banen d. 08/03 for at uddele de sidste ansvarsområder.

 


SA

SA

 

MJ

 

MJ,PP,JD

 

  

LH/MJ

MJ,LH

JD,MJ,PP

Alle

8

·         -VJ råder over 58 pladser på fællesjagterne i den kommende sæson.

·         -Enkelte datoer er ikke fastlagt, men vil blive offentliggjort i blad, på hjemmeside og Facebook

·         -Det samme gælder datoer for tilmelding til rågeregulering.

·         -MJ deltager på repræsentantskabsmøde

 

9

·         Medlemsbladet er næsten færdigt og udkommer 19/03. Overskuddet vil blive mindre i år pga medlemstilgang og øgede postsatser.

·         En facebook-side for foreningen er lavet og aktives 25/02. Bestyrelsen godkendte dette.

 

  

MJ

10

·         Vedtægtsændringer behøves ikke (se pkt 4 første bullit).

·         Alle på valg modtager genvalg (JD, FC, HC,+ LH; PP)

·         Der er foretaget lovlig indkaldelse til generalforsamling (MJ)

 

11

·         Der opsættes en kæde ved indkørsel til skydeområde/klubhus

·         Ny mand til formidling til Bagposten: LH

 

 

Næste møder: 8/03 kl 16 på banen og 15/03 kl. 17.00 på Hotel Vamdrup

 

 
 
 

Foreløbigt referat af møde i bestyrelse 11/01 2016 på skydebanen

Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra banegruppe
7 DJ-Kolding
8 Indvielse
9 nyhedsmedier
10 Forberedelse af generalforsamling
11 Evt
 

pkt

beslutning

Varetages af

1

JD valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

·        - Vamdrup Jagtforening er indstillet til titlen ”årets jagtforening” af/i kredsen. Vi skal nu udarbejde en begrundelse for også at få den        
-
Vi er gået en anelse tilbage i mdll. pga den årlige ajourføring
-  
Vi har sendt/er i gang med at sende vores årlige regnskab og opgørelser ang medlemstal og aktiviteter til kommunen, så vi kan få vores tilskud til disse

SA,MJ

5

·         - Vi har fået afslag på tilskud fra skydebanepuljen
 
Der mangler stadig enkelte medlemsobligationer til makulering
-  
Men den økonomiske situation er bæredygtig, og vi er i gang med at afvikle gæld

 

JD

6

·         - SA fremlagde i forlængelse af pkt 5 et overslag over indtægter og udgifter i driftsregnskabet. Det ser rigtig godt ud i forhold til det forventede
- Vi har prøvet at udleje pølse- og ølsalg. Det er ikke lykkedes at komme overens med tilbudsgiver.
-   
Banen har - dels pga den ovevældende søgning og dels pga frafald - et yderst udfordrende bemandingsproblem. Der blev drøftet flere løsningsmodeller, hvor en af dem er at holde åbent en dag mindre om ugen. Alle de mest iøjnefaldende løsninger vil imidlertid føre til tab.
Vi enedes om at gøre et ekstra forsøg på at skaffe indendørs personale frem til næste møde før vi beslutter os for en løsning. Indtil da arbejder alle på at skaffe nyt personale.
-  
Bestyrelsen har modtaget klager angående umådeholdent drikkeri. Der har ikke været tale om drikkeri i forbindelse med stævner eller skydning, men vi kan ikke acceptere at folk kører hjem i beruset tilstand. Bestyrelsen agter at kontakte politiet med henblik på razzia,  hvis problemet forsætter
Det vedtoges at slå dette afsnit op i klubhus så det er synligt.
Bueskytterne er kontaktet, men har ikke været synderligt opsat på samarbejde.

·         Det skønnes ikke muligt at sælge dagkort til fiskeri.

  

 

 

 

Alle

 

 

 

Alle

7

·         - Der afholdes  årsmøde i DJ Kolding 13/01
-   
Vi skal gøre mere reklame for fællesjagterne. MJ og LH arbejder på oplysning blandt kursister.

  

MJ/LH

8

MJ,JD og PP har udarbejdet en foreløbig plan for officiel indvielse af skydebanen d. 08/05 Miljøministeren, borgmesteren og forbundsformanden har lovet at deltage.  Bestyrelsen godkendte den, og der arbejdes videre med en nærmere præcisering.

MJ,JD,PP

9

·         MJ meddelte at medlemsbladet 2017 bliver det sidste, den nuværende redaktion laver. Hvis vi stadig skal have et medlemsblad, skal der altså findes nye folk. Der må gerne findes nye folk inden da. Redaktionen fremlægger dette på generalforsamlingen.
-   
MJ meddelte at der skal findes en ny webmaster indenfor det næste år. MJ trækker sig senest ved generalforsamling 2017 Det må gerne ske inden da. MJ fremlægger dette på generalforsamlingen
Der arbejdes med at få hele foreningen på en facebookside, men under alle omstændigheder vil det være bedst om de to hjemmesider kan kobles tættere sammen. Det er en opgave for den nye webmaster.

 

 MJ

 MJ

 

10

·         Flg er på valg til genralforsamlingen: HJ,FC,JD. Alle modtager genvalg.

·         Det undersøges om der skal laves vedtægtsændring i forbindelse med spliden mellem DFF og DSU.

·         Generalforsamling afholdes 15/03

 

SA

11

Intet

 

 

Næste møde onsdag d. 24/02

 

 

 

 

Møde 07/10 2015 på Skydebanen i Hafdrup

Dagsorden

Afbud fra HH og HJ

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat (vedlægges)
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Opfølgning på møde 12/08
7 Nyt fra banegruppe
8 JKF
9 Hjortesituationen
10 Evt

pkt

Beslutning

Varetages af

1

TP valgt

 

2

Godkendt

 

3

Rettelse til pkt. 8
Målene på skilte er :

-Store huse: 1 X 2 m. Der må anbringes tre ude og 2 inde.

-små huse: 1 X 2  m. Der må anbringes to ude og et inde.

Godkendt

 

4

·         - Der er stadig knas mellem DFF og DSU. I den forbindelse skal der rettes i foreningens vedtægter pkt 2.3.på den kommende generalforsamling. MJ/JD undersøger om det er nødvendigt for foreningens kommunale tilknytning at være medlem af DIF

·         - Formanden orienterede om, at der er indgået aftale med Vamdrup Lufthavn om helårlig regulering af krager, skader og måger. Reguleringen er igangsat med LH som tovholder. Et flertal i bestyrelsen bakkede op om dette.

·         - Vi er pt. 405 medlemmer

·         - Der skal sættes et skilt op på banen om at ”alle skytter uden jagttegn eller våbenpåtegning skal henvende sig til den baneansvarlige i klubhuset inden skydning”

·        - Formanden fremlagde det nye sponsorprospekt og kontrakt til sponsorer. Formanden er koordinator for sponsorering.

·         - Nøglerne skal udskiftes. Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til en C-nøgle
 

 

 MJ/JD

 

LH

 

 

 

SA

  

 

SA

 

5

Generelt er situationen solid og bæredygtig.

·         - Der er optaget et nyt lån på 600.000 i Sydbank.

·         - Skydebanepuljen ansøges om tilskud til de sidste ikke-igangsatte byggerier.

·         - Der er fortsat enkelte ikke solgte baneobligationer, der ikke er makuleret.

 

 

 

 

JD

6

Indvielse af den nye bane: En arbejdsgruppe:  JD,MJ og PP kommer med oplæg til næste møde og går hurtigst muligt i gang med at sondere terrænet for de enkelte dele af indvielsen. En del muligheder blev diskuteret og der blev opstillet prioriteringer for dele af arrangementet. Det vil være bedst hvis indvielsen kan foregå maj 2016

JD,MJ,PP

7

·        - MJ orienterede om et møde med Rune Lorenzen fra Kulturlogen ang. udsmykning af væggen ud mod parkeringspladsen. Kulturlogen er støttet af kommunen, og udsmykningen kan derfor udføres meget billigt. Enkelte af Kulturlogens andre projekter blev forevist. MJ går videre med projektet og skaffer en skitse til udsmykning. Foreningens logo skal indgå i udsmykningen som skal være jagt-/skydebanerelateret

·        - Der søges et samarbejde med Bueskytter om anvendelse af banen. LH arbejder videre og melder tilbage på næste møde.

MJ

 

 

 

 

LH

8

Intet nyt

 

9

Intet nyt

 

10

·         - Kan fiskevandet langs banen udnyttes (tages op på næste møde

·         - Skal vi evt. udstede 1-dags-medlemsbeviser i forbindelse med arrangementer udefra?  (Tages op på næste møde)

·         - PP og MJ diskuterer muligheder ang. facebook og hjemmesider.

 

 

 

PP, MJ

 

Næste møde 16-12 2015

 
 
 

Referat af  bestyrelsesmøde 12/08 2015 kl 19.00 på skydebanen:

Afbud fra PP, alle andre til stede

Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
Herunder Opfølgn. fra sidst:

·         Alternative finansieringsformer?

·         Enkelte medlemsobl. Mangler stadig?

·         Er der fulgt op på møde mellem SA,JD og MJ og Fritidschef  Frank Jørgensen og sekretær Ulla Dahl Jørgensen?

6 Nyt fra banegruppe
7 JKF (DJ-Kolding)
8 Evt

 

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

HH valgt

 

2

SA bad om at få et nyt pkt 8 på dagsordenen: ”Nye aftaler om sponsoraftaler”. Dette blev enstemmigt vedtaget. Derefter er punktet evt. pkt 9

alle

3

Referatet blev godkendt

 

4

·         Der har været afholdt 8 arrangementer på skydebanen

·         Våbenpåtegningsretten for foreningen mangler mens Team Claysport Syd har fået sin.

·         Der er kommet en godkendelse fra kommunen der giver mulighed for støtte på 76% af et beløb på 29.000 kr. Derved behandledes samtidig tredje ”bullit” under punkt 5

·         29-30/08 afholdes grand prix i Compak sporting på Vamdrup skydebane. Her vil flere skytter i den absolutte verdenselite deltage. Arrangementet bør omtales i dagspressen. MJ og SA ringer sammen 24/08 og aftaler nærmere. Der er lejet pavillon og afholdes en superfest om aftenen d. 29 (se hjemmesiden)

  

 

 

 


alle

  

MJ/SA

5

·         De sidste penge fra skydebanefonden og kredsfonden er kommet.

·         Økonomien vurderes som bæredygtig bl a fordi omsætningen stadig vokser. Ydermere forventes arrangementet 29-30 (se pkt 4) at give et markant overskud.
Som forening er vi dog stadig plaget af en meget høj rente på de lån, der ikke kan undgås, og det kan ikke ændres ved alternative finansieringsformer og lånemodeller. Derfor vil der heller ikke blive tale om noget egentligt overskud foreløbigt.

·         Vi har netop passeret 400 mdll. (pt. 403)

·         MJ orienterede om at enkelte medlemsobligationer ikke er blevet makuleret endnu, da de befinder sig hos et medlem, der mener at kunne sælge dem videre. JD skaffer dem tilbage. Numrene på de pågældende obligationer er kendt. Resten er makuleret. JD sørger for at de resterende hentes ind.

 

 

 

 

  

 

 

 

JD

6

·         Der har været afholdt 2 arbejdsdage på banen. Der blev lavet en masse og det kunne ses at vi havde været der, desværre var det ”Tordenskjolds soldater”, der deltog.

·         Der skal indkøbes net til sikkerhedsvæg

·         Manglende lyst til at bære briller/beskyttelsesbriller er stadig et problem både under træning og stævner. Alle bedes medvirke til at der bliver gjort opmærksom på dette punkt i reglementet.

 

7

Intet nyt.
MJ orienterer på næste møde DJ Kolding om, at vi IKKE ønsker at arrangere Koldingmesterskab til næste år. Vi har ikke råd til at holde lukket en dag for et arrangement hvor så få deltager. Der var to medlemmer der deltog fra DJ-Koldings øvrige foreninger.

MJ

8

Der skal fastsættes nye priser på reklamer på huse og væg, så der betales en årlig pris af evt. sponsorer:

-De fire store huse koster 7.500 kr pr år i 10 år.

-De fire små huse koster 5.000 om året.

-Et skilt på væggen koster 2.500 om året.

Målene på skilte er :

-Store huse: 1 X 2 m. Der må anbringes tre ude og et inde.

-små huse: 1 X 0,5  m. Der må anbringes to ude og et inde.

-Væg: 1 X ½ m.

HH fungerer som tovholder for et nyt prospekt.

 

9

·         Der diskuteredes om der skal laves en plan for den formelle indvielse af den nye bane. En sådan vil ikke kunne afholdes før foråret 2016. MJ kommer med et oplæg pr. mail til de ting der skal tages hensyn til og bestyrelsen behandler det på næstkommende møde.

·         Det diskuteredes om der kan skaffes særlige instruktører til de mange debutanter der ikke endnu har bestået haglskydeprøven.

MJ

Næste møde 07/10 kl. 19.00 på skydebanen

 

 
 

Foreløbigt Referat af bestyrelsesmøde 20/05 2015

Til stede : Alle

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Evt. Opfølgning på tidligere møder
7 Nyt fra banegruppe
8 Møde med fritidschef om Folkeoplysning mm.
9 JKF (DJ-Kolding)
10 Evt

pkt

Beslutning

Varetages af

1

HH Valgt

 

2

Godkendt.

 

3

Godkendt med lille ændring i pkt 7 hvor” etape 1” rettes til” etape 2”

MJ

4

- Polititilladelse er givet til den færdige del af etape 2, der kan således skydes fra samtlige skydehuse undtagen bagduehuset på etape 2. Der skal søges igen i maj 2017

- Kommunen har leveret nye vejskilte
- Det gamle klubhus er nedrevet

- Der har været besøg fra Frankrig ang en ny computermodel.

-Vi er pt 390 medlemmer

 

5

- De sidste regninger undtagen en enkelt er betalt for at kunne hente det bevilgede tilskud fra skydebanefonden.

- Der er dog stadig så mange udeståender at belastningen på vores kassekredit bliver stor. Det undersøges om der er mulighed for en omlægning af lån eller om der er andre finansieringsmuligheder.

-Prioritering for anlæg/udgifter:

1 Sidste kastemaskine købes

2 Der bygges kastehuse

3 Jordarbejde iværksættes til færdiggørelse af etape 2

4 Der bygges en sikkerhedsvæg umiddelbart øst for bagduehuset etape 2

 

 

 

JD

 

 

 

JD/SA/alle

6

De fleste af medlemsobligationerne er makuleret, der er endnu ca 20 ude foruden de solgte. De vil blive makuleret inden næste møde.

 

7

- Traktor er indkøbt
- Der skal ændres på placeringen af kastemaskiner på en af sideduerne på etape 2, idet det viser sig, at der kan forekomme nedfald af lerduer på parkeringspladsen med den nuværende placering.

- Der er lavet en fordelagtig aftale med en ny leverandør af kolonial- og slagtervarer

- Der forestår en del jordarbejde for at kunne færdiggøre bagduebanen etape 2

- Der er stor aktivitet på skydebanen

 

8

Der har været afholdt et møde mellem SA,JD og MJ og Fritidschef  Frank Jørgensen og sekretær Ulla Dahl Jørgensen
På mødet gennemgik vi de muligheder foreningen har for at søge om tilskud hos kommunen til drift mm. Der er ansøgt om et beløb på ca 50.000. Tilskud ydes med max 76% af dokumenterede udgifter til for eks varme, vand og el og rengøring efter forskellige satser. Mødet var givtigt og chefen og sekretæren var meget villige til at hjælpe os med ansøgning.

 

9

Intet nyt fra MJ. Der afholdes møde 3/06. Det forlyder at der er udstedt meget få rågekort, og der har været utilfredshed med, at der kun kunne søges de to datoer. Det skal undersøges på mødet og evt. forbedres

MJ

10

Vi diskuterede om der er mulighed for at anvende det nye klubhus til andre aktiviteter, og om det er tiden at søge at danne et nyt aktivitetsudvalg. I den forbindelse diskuteredes også om andre sociale medier end de nuværende (blad og hjemmeside) skulle tages i anvendelse.

 

Næste møde 12/08 kl. 19.00 på skydebanen

 

 

 
 

Foreløbigt referat fra bestyrelsesmøde 15/04 2015

Alle til stede

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Evt. Opfølgning på tidligere møder
7 Nyt fra banegruppe
Nyt pkt 8 MJ Møde med fritidschef om Folkeoplysning mm.
9 JKF (DJ-Kolding)
10 Evt

Pkt

Beslutning

Varetages af

1

HH valgt

 

2

Godkendt med et nyt pkt 9. MJ orienterede om pruceduren for referat.

 

3

Godkendt

 

4

Formanden orienterede om Kredsmødet 15/03 Og diverse indbydelser, hvor det var muligt at profilere foreningen f. eks m. laser-gevær skydning. Et åbent-hus-arrangement blev også drøftet.

 

5

Vi er i en periode, hvor der i hvert tilfælde kortvarigt vil være meget få penge til rådighed. Dels skal der afregnes med diverse kreditorer, inden de tildelte støttemidler kan indhentes, og dels overstiger enkelte håndværkerregninger forventningerne. Det betyder at evt udgifter skal være udprægede ”need to have” og alt hvad der hedder ”nice to have” udsættes indtil videre.

JD

6

- Udtrækningen/afviklingen af medlemsobligationer er annonceret både i dagspresse, på hjemmeside og i medlemsblad, og er således lovlig. Makulering af de ikke-solgte papirer sker snarest. MJ hjælper JD

- Aps er stadig under afvikling.

MJ/JD

  

JD

7

- Det er ikke nødvendigt at færdiggøre bagduebanen på etape 2 for at få banen op på fuld kapacitet. Etape 2´s bagduebane er nemlig kun nødvendig for at have to jagtbaner i gang samtidig (bagduehuset på etape 1 anvendes udelukkende til jagtskydning).
- Der skal derfor søges om polititilladelse til de dele af etape 2, der skal tages først i brug, allerede INDEN færdiggørelsen af den sidste bagduebane.

- Omsætningen er større end projekteret, hvorfor de økonomiske problemer (se pkt 5) må anses for midlertidige.

- Der indkøbes en brugt traktor for ca 22.000 kr., som svarer til behovet. Der er tale om et nødvendigt indkøb, da den, vi havde, ikke mere er til rådighed.

- Der er truffet aftale om genanvendelse af plastik-haglskåle og patronhylstre med et firma. En lignende aftale søges hvad angår pap.

- Problemet er stadig, at der mangler hænder.

- En fast aftale med en pølsemand eller lignende blev diskuteret. Indtjeningen ved denne del af omsætningen er ikke voldsom, og vil sandsynligvis kunne modsvares af, at der bliver frigjort flere instruktører til at hjælpe nye skytter og anden service. Baneudvalget arbejder på en løsning og bestyrelsen behandler en løsning, når den forefindes.

- Der er taget kontakt til kommunen hvad angår bedre skiltning til banen

- En økonomisk bæredygtig ændring af diverse IT-systemer undersøges pt af banegruppen, som får besøg af en fransk forhandler i nær fremtid.

 

 

 

 

  

SA

 

 

 

 SA

 

SA/HJ

 

 SA m. fl./alle

8

MJ orienterede om en ny samtale med fritidschef Frank Jørgensen, som har lovet at hjælpe os med ansøgninger om kommunale tilskud til drift. JD,MJ og SA holder et møde i nær fremtid på banen så den samtidig kan vises frem. MJ sørger for aftale.

MJ

9

V.Nebel /Ågård Jagtforening har ytret ønske om at blive optaget i DJ Kolding, da en stor del af deres medlemmer bor i Kolding. Formanden for jægerrådet har undersøgt om det kan lade sig gøre.
- Der har været besvær med at få de sidste brikker på plads hvad angår rågeregulering. Det skulle dog nu være i orden bortset fra at Kolding Sygehus tilsyneladende har hyret et privat skadedyrsfirma til at regulere. DJ-Koldings medlemmer kan således forvente at møde ikke-medlemmer. Det er noget rod og bliver behandlet på et ekstraordinært møde snarest. MJ orienterer via mail.

 

 

 

MJ

10

Intet væsentligt.

 

 

 

 

 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 03/03 2015

Afbud fra Je

Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Bestyrelsen konstituerer sig før mødet
5 Nyt fra formand
6 Nyt fra kasserer
7 Nyt fra banegruppe
8 JKF

----------------------------------------------------

Efter generalforsamling
9 Bestyrelsen konstituerer sig
10 Evt

---------------------------------------------

 

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

HH valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

HH meddelte af Je ønsker at forlade bestyrelsen. FC er hermed indtrådt i bestyrelsen

 

5

HH Meddelte at han ønsker at forlade posten som formand, men ønsker at fortsætte som menigt medlem. En enig bestyrelse valgte at anbefale SA som ny formand på generalforsamlingen og anbefale HH som nyt medlem af bestyrelsen.

alle

6

Intet væsentligt i forhold til sidste mødes fremlæggelse af foreløbigt regnskab.

 

7

Intet væsentligt

 

8

Intet væsentligt

 

 

------------------------------------

 

9

Bestyrelsen konstituerede sig:
Formand SA (valgt på generalforsamlingen)
Næstformand HJ (indtrådt som suppleant for SA)
Kasserer JD
Sekretær MJ (genvalgt på generalforsamlingen)
Menige medlemmer: HH,TP (genvalgt på generalforsamlingen),FC.

Suppleanter valgt på Generalforsamling:
Peter Paust (PP)
Lennart Hansen (LH)

MJ fortsætter som  foreningens mdl. af Jægerrådet (JKF Kolding)

 

10

Der udpegedes deltagere til kredsmødet d. 15/03

 


Næste møde: 15/04

 

 

 
 

Bestyrelsesmøde 11/12 2014 19.00 Bavnevej

Afbud fra TP
Fraværende Je,HJ

 

Dagsorden

1 Valg af dirigent

2 Godkendelse af dagsorden

3 Godkendelse af Referat

4 Nyt fra formand

·         Der skal indkaldes til ordinær generalforsamling

5 Nyt fra kasserer

·         Vamdrup Skydebane Aps: Skal det afvikles eller kan det bruges til noget?

6 Nyt fra banegruppe

·         Nyt ang. DFF/DSU

7 Nyt fra  sponsorgruppe

8 JKF

9 Evt

pkt

beslutning

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet væsentligt nyt.  Kolding kommune afholder en  ”fritidsaktivitetsaften”, hvor vi er indbudt med to medlemmer.
Der indkaldes til generalforsamling d. 3/3 kl. 19.30. KG sørger for, at det kommer i bladet. Generalforsamlingen afholdes på Vamdrup Hotel og der indkaldes til formøde blandt udvalgene. HH er kontaktperson.

  

KG

HH

5

Vamdrup skydebane Aps kan ikke bruges til noget momsmæssigt og søges derfor afviklet. JD tager kontakt til revisor for at finde den (økonomisk) mest hensigtsmæssige løsningsmodel.

De sidste sponsorpenge fra kort og fonde skal realiseres.

JD

 

JD

6

Banen har pt haft en omsætning på 550.000 og samtidig mindre udgifter end ventet, så budgettet og det projekterede overskud holdes fint.

Det sidste bagduehus søges bygget inden januar (se pkt 5 n.)
Den nye pavillon ankommer sandsynligvis i week-enden, og skal hurtigst muligt etableres, så det gamle klubhus kan rives ned.
SA orienterede om konflikten mellem DFF og DSU, der ser ud til at være gået i hårdknude.

Alle rettigheder og licenser til disciplinerne, Nordisk trap, Ol trap og Compak Sporting ligger ved DSU.

SA mente vi tjener vores interesser bedst ved at holde os ude af konflikten og indtil videre ikke vælge side.

 

For at skytter der gerne vil have hjemmebane i Vamdrup fremover kan skyde konkurrencer og OBS skydninger, bliver det nødvendigt at oprette en særlig forening for elite-skytter, der kan have vores skydebane som hjemmebane. I denne forening kan der i fremtiden også tegnes SKV.

 

SA har efterfølgende, søndag d. 14/12, sendt et oplæg til Vedtægter til en sådan ny elite forening ”Team Claysport Syd” (TCS) til bestyrelsen til godkendelse via mail. Bestyrelsen godkender således pr. mail etableringen af Team Claysport Syd med disse vedtægter. Vedtægterne er føjet til referatet som pkt 10

 

Beslutningen om etableringen af TCS og vedtægterne for samme godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde under punktet ”godkendelse af referat”.

 

SA kommer med et oplæg på næste møde. Det skal med i behandlingen på næste møde, hvor meget der evt skal ændres i vedtægterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA

7

Vi har modtaget 25.000 kr til 2015 fra kredspuljen

Der er solgt sponsorat for de næste 100 skydekort til 50 kr. pr styk.

Sponsorgruppen opløses og fremover vil Flugtskydningsudvalget varetage kontakter til sponsorer
Der skal laves en nyt projektmappe til brug for sponsorer.

 

8

Der er JKF-årsmøde d. 28/01 hos strandjægerne. Alle opfordres til at komme.

 

9

Intet

 

10

Vedtægter

for foreningen

Team Claysport Syd

1. Navn og hjemsted.

1.1 Foreningens navn er Team Claysport Syd

1.2 Forbundets hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.

1.3 Foreningens hjemmebane er til enhver til Vamdrupjagtforenings flugtskydningsbane Hafdrupvej 8a 6580 Vamdrup.

2.0 Forholdet til Dansk Skytte Union

2.1 Foreningen er medlem af Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund og dermed

underlagt disses love og bestemmelser.

3.0 Formål og opgaver.

3.1 Foreningens formål er at samle alle skytter inden for foreningens område og fremme

Foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Dansk Skytte Unions formål

3.2 Foreningens formål er endvidere at arbejde med skydesporten som træning og konkurrence i tilslutning til Dansk Skytte Unions formål.

3.3 Sportsskydning til bevægeligt mål(flugtskydning) indgår som primært mål blandt

foreningens aktiviteter.

4.0 Optagelse.

4.1 Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.

5.0 Ophør.

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til

udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere

af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med

Dansk Skytte Unions vedtægter, eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed

godkendes af generalforsamlingen.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og Hæftelse

6.1 Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årlig kontingent.

6.2 Ordinære medlemmer af Vamdrup Jagtforening vil altid få kontingent nedsættelse, svarende til minimum b-medlemskab i Danmarks jægerforbund.

6.3 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for

familie-juniorer og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt

træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.4 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i April måned,

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne

forslag skal ske enten på Foreningens hjemmeside eller ved skriftlig indkaldelse til

medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleanter.

9. Eventuelt.

8.0 Ekstraordinær generalforsamling.

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det

påkrævet, eller 75 % af medlemmerne begærer dette med angivelse af, hvilke sager der

ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade

Afholde ekstraordinære generalforsamling senest tre uger herefter.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne med 1 uges varsel.

9.0 Afstemning.

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemningen sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 af

medlemmerne begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige

tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelse.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller ( 2 af 5)

Medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, i tilfælde af stemme

lighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

11.0 Tegningsret.

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis

kasseren, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til

kassereren.

12.0 Formue og regnskabsår.

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0 Revision.

13.1 Den revisor, der vælges af og blandt medlemmerne jfr. Punkt 7 reviderer

regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at

foreningen administreres hensigtsmæssig og i overensstemmelse med de fastsatte

retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer.

14.0 Sammenslutning.

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers

stemme vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under

Dansk Skytte Union, således at, foreningens aktiver og passiver overtages af den

fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning.

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers

stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og

højst to måneder mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt overgå til

Vamdrup Jagtforening.

16.0 Våbenpåtegningsret

16.1 Foreningen er af det stedlige politi bemyndiget til at give våbenpåtegning på

medlemsbeviser.

Våbenpåtegning gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af

medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.

16.2 Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegningen fra et

medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en

meddelt tilladelse til et våben.

17.0 Ikrafttræden.

17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling

Dato:

Den. 2014.

Træder i kraft når de er godkendt af Dansk Skytte Union.

Godkendt af Dansk Skytte Union

Den 2014

 

 

Næste møde torsd. 05/02 Bavnevej

 

 
 
 

Referat for bestyrelsesmøde 23/10 2014 på Bavnevej.

Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra banegruppe
7 Nyt fra  sponsorgruppe
8 JKF
9 Evt

Fraværende Je

pkt

besluttet

Varetages af

1

HH valgt

 

2

Nyt pkt 9: Bestyrelsens holdning til konflikten mellem DFF og DSU. Enstemmigt godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet væsentligt.
Bestyrelsen har fået tildelt en jagt af Naturstyrelsen. TP repræsenterer VJ.

 

5

Alt går som det skal. Vi mangler at betale enkelte regninger for at kunne sende regnskab til Kredspuljen inden 01/11 og inkassere det tildelte beløb.

 

6

Bygning/anlæg: Der er ansøgt om byggetilladelse til den nye pavillon, Teknisk Forvaltning mangler enkelte tegninger/planer, men det løser sig.

Drift: Driftsregnskabet lever stadig op til den stillede plan. Faktisk går det rigtig godt.
Bemandingsproblemet er forbedret, enkelte nye er kommet til, men der mangler stadig folk. Til næste år vil der især være mangel på instruktører.

 

7

Sponsorat for kort til aspiranter er solgt for 2015
Sponsorat for de næste 100 kort er solgt.

Der er sendt ansøgning til kredspuljen.

 

8

MJ fortalte om JKF Koldings arrangement i efterårsferien på Landbomuseet. (se hjemmesiden).
MJ lovede at besøge strandjægerne til deres reception 29/11 og medbringe en gave fra foreningen.

 

 

 

MJ

9

DFF (Dansk Flugskydningsforbund) har indkaldt til et møde 23/11 kl. 13 på Dalum Landbrugsskole, hvor der skal stemmes om et forslag om at trække sig ud af DSU (Dansk Skytte Union). For VJ handler det primært om at kunne opretholde de arrangementer, der følger med mesterskaber og  Op-skydninger, og om at tiltrække eliteskytter såvel som bredden. Det er uden tvivl hos de første, banens væsentligste indkomst ligger.
Hvis DFF trækker sig ud af DSU vil der opstå uenighed om i hvilket regi (DFF eller DSU) de forskelige flugtskydningsdiscipliners mesterskaber og kvalifikationsskydninger skal afholdes.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at vi i første omgang søger at opretholde den nuværende struktur. Vi stemmer altså mod en udmeldelse af DSU. Skulle afstemningen gå imod os ligger der et nyt problem, der skal diskuteres på næste møde. Vi har 4 stemmer på mødet d. 23/11.

 

 

 

 

 

 MJ, JD, + 2 andre.

10

Intet

 

     

 

Næste møde 11/12 på Bavnevej 50

 

Referat af møde 03/09 2014 kl 19.00 på skydebanen
 

Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6-7 Nyt fra bane- og sponsorgruppe
8 JKF
9 Nyt medlem til bestyrelsen i  Hjortelaug Kolding Vest.
10 Evt

Til stede JD, SA,TP,MJ,FC,HJ
Afbud fra resten.

pkt

besluttet

Varetages af

1

JD valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Formand ikke til stede

 

5

Den økonomiske situation udvikler sig som ventet. Vores kassekredit kommer til at slå til og vi mangler endnu at anvende nogle af de tildelte fondsmidler

 

6

Der flyttes jord på livet løs. Der kan opstå nogle problemer i forbindelse med understøttelse af den nye pavillon. Beliggenheden og jordbunden skal overvejes/undersøges nærmere.  JD kommer med et oplæg og tegninger senest på næste møde
Det kan muligvis lade sig gøre at udskifte Promatic hard-og software med JPB. Det vil give mulighed for at føre mere end 650 kr. ind på kortet og for at føre en bedre statistik mht udnyttelsen af kortene. Promatic-ware kan sælges videre, og udskiftningen kan gøres ret udgiftsneutral. SA undersøger og melder tilbage.

JD 

 

 

 

SA

7

Der skal søges penge fra kredspuljen. Vi regner med ikke at blive færdige før i 2015, og der vil derfor være udgifter også der. MJ og JD sørger for videre
Der skal søges fra Tuborgfond. PT mangler vi overslag ang. den elektronik, der skal søges om støtte til.
Vi har svaret enhver sit mht kortsponsorer. Derfor skal der findes nye sponsorer. MJ tager sig af KJF, SA af en lokal sponsor. Prisen er alt andet lige 100 kr. pr. kort undtaget KJF, som sponsorerer  50-due kortene til aspiranter. De får samme pris som sidste år.
MJ redegjorde for priser på diverse sponsorater.

JD/MJ

 SA

 

MJ/alle

 

8

Tilmelding til jagter starter d. 21/09
Der er et generelt ønske i JKF om klare tider på banen for folk der skal op til den nye haglskydeprøve.
Rågeregulering i hele Kolding har givet mere end 1.000 unger.
Strandjægerne har 60-års jubilæum 29/11 og holder derfor reception fra 13-16

 MJ

9

Vi har ikke kompetence til at udpege medlemmer. Lauget udpeger selv sine bestyrelsesmedlemmer

 

10

KG Har meddelt at han ikke stiller op til bestyrelsesvalg ved den kommende generalforsamling.
SKV hænger stadig selv om der rykkes for den.
Kreds 4 ønsker at lave en turnering i sporting. Vi vil gerne deltage
Nogle skytter vil gerne deltage i gl. Ribe holdskydning.

 

 

Næste møde: 20/10 kl. 19.00 på skydebanen

MJ

 
 

Referat af møde 25/06 2014

Til Stede: HH,JD,MJ,SA,FC,KG,HJ
Afbud fra Je
Ikke til stede: TP

1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Drift
7 Nyt fra bane- og sponsorgruppe
8 JKF
9 Evt

Punkt

Besluttet

Varetages af

1

HH valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet nyt, heller ikke hvad angår pkt 4 fra mødet 08/05

 

5

Det ser ud til at udgifterne holder og dermed også budgettet. Der er således ingen grund til bekymring ang. etape 2.

 

6

Det samme gælder driften. Den projekterede omsætning holdes for første halvår.

 

7

Banegruppe:

De pavilloner vi har fået tilbud på ( se referat fra 08/05), er besigtiget og fundet egnede. Købet sættes i værk.
Der skal indkøbes en brugt traktor og grønthøster.
Fremover føres der en logbog over de lukkede skydninger, hvor der anføres: ansvarlig+antal skytter+tid ind/ud.
Tidshorisonten for færdiggørelse/delvis færdiggørelse af etape 2, så der kan skydes på to baner er nok sidst i 2014. Der vil dog kunne skydes nordisk trap på to baner inden DM.
Priserne kan næppe ændres i år fordi de er angivet uden forbehold i medlemsbladet. Det skal ændres næste år. 

Sponsorgruppe

-Der er problemer med at finde det, der skal søges under Tuborg Fondet.
-SA og MJ mener der indtil videre ikke skal tænkes i sponsorater af kastehuse men udelukkende i skydehuse. Der indkaldes til møde i sponsorgruppen snarest hvor det også diskuteres hvordan der skal sættes ind lokalt.SA

 

 

SA

 

   

 

 

MJ

8

-Der har været visse problemer med private borgere under rågereguleringen, men de er løst tilfredsstillende af JKF/Kommunen

- JKF-erne skifter navn til Danmarks Jægerforbund + kommune, i vort tilfælde Dankmarks Jægerforbund Kolding

- Kontingent til DJ vil fremover gå over betalingsservvice hvis man vil undgå et modgebyr.

- Flugtskydningsudvalget rettede kritik af det ringe fremmøde til Koldingmesterskaberne. Vi enedes om at sende besked til JKF om at vi gerne står for arrangementet til næste år, men selv indkalder til det og fastsætter planen for det.

 

 

 

 

  

 

SA/MJ

9

SA redegjorde for visse gnidninger mellem DIF og DFF

 

 

 
 
 

Foreløbigt referat af bestyrelsesmøde 08/05 2014

Til stede: HH, KG, MJ, SA, HJ, TP, FC, JD
Afbud fra Je

Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af Referat
4 Nyt fra formand
5 Nyt fra kasserer
6 Opfølgning på tidligere møder
·        
Faste priser på sponsorater
·        
monitor
7 Nyt fra bane- og sponsorgruppe
8 JKF
9 Evt

 

Pkt

Beslutning

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Der arbejdes med SKV (se pkt 3 fra 26/03). Politiet skal naturligvis kontaktes såfremt våben skal overføres til foreningen. Der skal muligvis indkøbes nyt våbenskab

HH

5

·         Kassekredit og lån er givet og man er i gang med at afvikle gæld

·         APS er koblet fra banens anlægning. Der skal senere på året tages stilling til om APS skal afvikles helt. For indeværende er der intet at bruge det til.

 

6

·         De faste priser som skitseret af SA vedtoges. Kort-annonce-prisen sættes fremover til 100 kr pr. skydekort. MJ,SA og HJ fastsætter priser på de sidste (kaste)huse.

·         Indkøb af monitor pågår. Beløbsrammen er ca 10.000 kr.

HJ,SA,MJ

7

Banegruppe: Arbejdet med konstruktion af etape 2 forløber tilfredsstillende. Bestyrelsen beså arbejdet, og det diskuteredes hvordan problemet med det nuværende klubhus, som ligger i vejen for bagduebanen på etape 2, bedst kan løses.

Man enedes om at bese et tilbud på et barakanlæg på 8X12 m, som kan erhverves billigt,- men desværre befinder sig i Hvidovre, hvorfor der må påregnes en del i transportomkostninger. En samlet udgift på ca 100.000 må forventes. Til gengæld forventes anlægget at kunne bruges i 5-8 år, indtil det egentlige nye klubhus bygges. Omkostningerne til transport forventes at anddrage 0 kr.

Drift: Omsætningen for 2014 er pt. Ca 150.000 kr, hvilket er tilfredsstillende i forhold til budgettet. Der er stadig flere private arrangementer, og udvalget er meget obs på datoerne. Alle opfordres til at følge med på hjemmesiden. Til gengæld skuffer den almindelige tilslutning noget. Overraskende få bruger træningsaftenerne.

Sponsorgruppe:

·         Vi har fået afslag fra Sparekassen Koldings fond. Der skal søges hos Tuborg fondet. MJ og JD aftaler hvad der skal søges om.

·         MJ har haft kontakt med Jyske Vestkysten om artikel om den nye skydebane. MJ kontakter redaktøren og henviser til SA. Vamdrup Ugeavis skal også kontaktes. Hvis muligt dækkes arrangementet lørdag d. 10/05

 

 

 

 

JD/SA

 

 

 

  

MJ/JD

 

 

MJ/SA

8

 •  JKF-jagterne er nu endelig på plads.

 •  Et projekt ang. ”Naturpark Lillebælt” truer i horisonten

 

9

Banegruppen ønsker at ændre kortpriserne så medlemmer tilgodeses.

 

 

 

 

 

Næste møde: 25/06 på skydebanen kl. 19.00

 

 
 

Referat af møde 26/03 2014

Dagsorden møde 26/03 2014
1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Nyt fra Formanden
5 Nyt fra kasserer (JD)
6 Nyt fra Sponsorgruppen
7 nyt fra banegruppen
8 JKF
9 evt.

Til stede: HH,JD,KG,SA,FC,HJ
Afbud fra MJ,Je,TP

pkt

Beslutning

Varetages af

1

HH valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt med tilføjelser til pkt 10

a: ”Hans Henningsen bliver påtegningsberettiget til at underskrive SKF3 våbenpåtegning”

b Vi har sendt 4 repræsentanter til Kredsmøde. Herefter bliver 10B til 10C

 

4

Der er kommet blad fra DIF

 

5

Lånedokument til banken (se referat fra sidst) er modtaget og klar til underskrift. Dokumentet vil blive underskrevet af bestyrelsen inden næste møde.

alle

6

·         MJ,HJ,Je og SA aftaler faste priser for sponsorering med udgangspunkt i et udkast fra SA (Je,MJ,HJ). Et forslag fra SA foreligger. Gruppen har bemyndigelse til at gå i gang, når endelig aftale er truffet.

·         Der planlægges ikke nogle åbent hus - lignende arrangementer i 2014.

MJ,HJ,Je,SA

7

·         Drift: Der skal indkøbes ny boks til montering af monitor.
Desuden orienterede SA om diverse ting der skal laves.

·         Ordensreglementet ændres så der skal bæres briller på hele banen.

·         Der mangler stadig svar fra Promatic ang. PC-software til kortsalg/tankning.

 

8

intet

 

9

intet

 

 

Næste møde afholdes 7/5 kl 19.00 på skydebanen

 

 
 

Dagsorden for møde 24/02 2014 Vamdrup Hotel kl. 17.00

Før generalforsamling
1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Nyt fra Formanden
5 Nyt fra kasserer
·        
Regnskab
·        
Budget
·        
Lån? (se ref 20/01 pkt. 5)
6 Nyt fra Sponsorgruppen
7 nyt fra banegruppen
8 JKF
9 Forberedelse af generalforsamling
Efter generalforsamling
10 Konstituering og fastlæggelse af næste møde
11 Evt.

Referat før generalforsamling
Til stede: Alle

pkt

beslutning

Varetages af

1

HH valgtes

HH

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet nyt

 

5

·         JD gennemgik årsregnskabet som fremlægges ved generalforsamling med div. Bilag. Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål, men ingen væsentlige kommentarer. Alle underskrev årsrapporten

·         Der er optaget lån /kassekredit på 500.000. Etape 2 kan nu igangsættes Bestyrelsen godkendte kontrakten.

·         Bestyrelsen godkendte indstilling fra FU om ændring af aflønning 

 

6

Desværre har vi fået afslag på støtte fra Nordea Fonden.

 

7

Arbejdet med etape 2 bliver igangsat snarest. Det sidste bagduehus vil ikke blive bygget før bestyrelsen har planlagt situationen mht klubhus. Det nuværende klubhus behøver ikke at rives ned før det sidste bagduehus bygges. Når de to sideduehuse er bygget vil der altid være mulighed for at bruge begge etaper samtidig. Det eneste der ikke er muligt vilm være to åbne jagtbaner.

 

8

Intet væsentligt

 

9

Intet væsentligt

 

 

Efter generalforsamling

 

10A

Bestyrelsen vedtog at indsætte ekstra punkter på opfordring af Søren Autrup (herefter SA) og HH. 
a: ”Hans Henningsen bliver påtegningsberettiget til at underskrive SKF3 våbenpåtegning”
b Vi har sendt 4 repræsentanter til Kredsmøde.

 

10C

Je valgtes som næstformand, MJ som referent.
Næste møde afholdes 26/03 kl. 19.00 på Bavnevej.

 

11 evt.

 

 

 
 

Referat af bestyrelsemøde  20-01 2014 på Bavnevej. Kl 19.00

Til stede: HH,JD,VS,KG,MJ,FC,NP,TP

Afbud fra Je

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Nyt fra Formanden
5 Nyt fra kasserer
6 Nyt fra Sponsorgruppen
7 nyt fra banegruppen
8 JKF
9 Nyt fra Pr. og bladudvalg.
10 Forberedelse af generalforsamling
11 evt.

 

Pkt

 

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Der er tegnet en forsikring for skydebanen

 

5

-Flugtskydningsudvalget (FU) har fremlagt et budget for banens drift for det kommende år
-Der skal i nær fremtid optages lån for at dække de kortsigtede økonomiske krav (se referat fra møde 31/10 pkt 5

 

6

Intet væsentligt

 

7

-Der er mindre skader på banen efter de to vinterstorme. Dog ikke nogle der vil forhindre skydning på banen

-På opfordring af FU diskuteredes diverse muligheder og priser for sponsorater på skydebanen.
-Der skal søges ny byggetilladelse til etape 2 pga diverse ændringer.

- Så længe Jægerforbundet ønsker det vil vi søge at afholde de årlige haglskydeprøver. Herudover gives FU frie hænder til selv at planlægge og afholde arrangementer og stævner, så længe det gøres indenfor de afstukne økonomiske rammer (se pkt 5)

JD

8

-MJ redegjorde for repræsentantskabsmødet 04/01, hvor et nyt domicil for forbundet blev vedtaget.

-MJ opfordrede til at møde frem på JKF årsmødet d 22/01

 

9

-MJ præsenterede planen for en ny hjemmeside for skydebanen og dens tilknytning til foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vedtog at den nye hjemmeside kan sættes i værk.

-En facebook-side med Karsten som bestyrelsens medlem af administratorgruppen kan ligeledes iværksættes. MJ tager snarest kontakt til gruppen bag Facebook-siden

-Medlemsbladet vil være en del af vores nyhedsformidling i en overskuelig årrække

 

 

 

MJ

10

-JD,VS og Je er på valg. Alle modtager genvalg.

-TP undersøger evt medlemsjubilæerTP

11

Intet

 

 Næste møde afholdes 25/02 kl 17.00 i forbindelse med generalforsamlingen på Vamdrup Hotel

 

 
 

Referat af bestyrelsemøde  12/12 2013 på Bavnevej. Kl 19.00

Til stede: Alle

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Nyt fra Formanden
5 Nyt fra kasserer (JD)
6 Nyt fra Sponsorgruppen
7 nyt fra banegruppen
Herunder : Ny struktur for flugtskydningsudvalg (se referat fra sidste møde)
8 JKF
9 evt.

 

Pkt

 

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet

 

5

JD gennemgik budgettet mere detaljeret. Der er ingen grund til at ændre det budget som er skitseret i referatet fra sidste møde. Det stiller bygningen af klubhus/indkøb af nabogrund i bero og rejser spørgsmålet, om der er brug for en midlertidig løsning af dette problem. En sådan midlertidig løsning vil sandsynligvis kunne holdes inden for 100.000 kr. Det er nødvendigt at forbedre forholdene inden evt. stævner og kvalifikationsskydninger. En løsning med telt under skydninger om sommeren har også været nævnt. Byggeriet af resten af skydebanen sættes i gang som planlagt, når frosten er af jorden. I den forbindelse vil bestyrelsen igen i år søge at afholde aktivitetsdage og derefter tage beslutning om klubhus.

 

 

 

  

Alle

6

-Vi har modtaget ca 90.000 kr fra kredspuljen. Pengene skal bruges 10.000 2013 og ca 80.000 i 2014
- vi venter på svar fra Nordea-fonden og har sendt en ansøgning til en lokal (kolding kommune) Danske Bank-fond

-Gruppen arbejder med branding i 2014. MJ varetager profilering, JD kontakt til lokale firmaer og Je kontakt til større firmaer. Je påpegede at det er vigtigt at vi har noget at sælge. Især skydehusene blev nævnt som mulige reklamemuligheder.
-Gruppen udarbejder sammen med flugtskydningsudvalget (herefter FU) en plan for hvornår (ved hvilket arrangement) vi skal profilere banen første gang. Det skal være lidt hen på året, når banen tager sig godt ud.

-Medlemsbladet får grønt lys til at lave 4 ekstra farvesider (måske blot skifte 4 sh-sider ud med farvesider) for at kunne brande foreningen bedre. Der trykkes mindst 600 expl. Dette vil mindske udvalgets overskud.

-Gruppen indstillede, at samtlige medlemsobligationer indløses, hvis ikke der sælges et nærmere fastsat antal obligationer inden udtrækningen på generalforsamlingen. Der sælges medlemsobligationer inden udtrækningen på generalforsamlingen, og formanden slår på tromme for salget i sin beretning. Vores dankortterminal skal medbringes til generalforsamlingen.

 -Bestyrelsen besluttede dog at give obligationerne en chance mere i året der kommer. Der skal annonceres i dagblad og på hjemmeside efter udtrækning.

-Der søges oprettet en facebookgruppe som skal arbejde med at give foreningen en facebookprofil. Bestyrelsen har nogle forbehold:

•                          Et medlem af bestyrelsen skal altid være medlem af administratorgruppen

•                          Det er bestyrelsen der bestemmer om facebooksiden fortsætter

•                          En administratorgruppe skal føre nøje kontrol med siden for at sikre, at evt. forenings- eller jagtskadelige indlæg slettes hurtigst muligt.

•                          Der skal afstikkes klare retningslinjer for facebooksidens status i forhold til hjemmesiden, medlemsbladet og skydebanens kalender (se punkt 7).

•                          Af bestyrelsen er Kun Je og MJ på Facebook. De tager kontakt til Peter Paust og Lennart, som er interesserede i at starte forsøget. Je indvilligede i at være bestyrelsens repræsentant i administratorgruppen. Je og MJ melder tilbage på næste møde, hvorefter siden forventes startet.

JD

  

 

 

MJ

 

 

MJ

 

 

HH

 

 

 Je, MJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je, MJ

7

Den resterende tid brugtes primært på at diskutere forskellige modeller for et fremtidigt FU. VS ønsker at fratræde som formand for FU. VS foreslog Søren Autrup som ny formand, og en enstemmig bestyrelse bakkede op om dette forslag. Søren har sagt ja til at indtræde som ny formand.

 Vi takker Viktor for et enormt arbejde gennem mange år!

Den nye formand får til opgave, sammen med FU at arbejde for at sikre , at Vamdrup Jagtforenings skydebane bliver en af Danmarks førende skydebaner inden for disciplinerne: Jagtskydning, Nordic Trap, OL-trap og Compak Sporting.

FU arbejder ud fra et budget, der hvert år godkendes af bestyrelsen.

FU har ansvaret for driften af skydebanen herunder:

•                          at styre økonomien ud fra det godkendte budget.

•                          at vedligeholde anlægget så det kører optimalt og opleves som en succes af kunderne og medlemmerne af VJ

•                          at håndhæve de ordens- og brugsregler, der er fastsat for skydebanen og dens brugere.

•                          At der til enhver tid kun bliver skudt inden for de tilladte tidspunkter jf. miljø- og politigodkendelse.

•                          At drive et subdomæne til hjemmesiden/en ny hjemmeside, der udelukkende omhandler skydebanen og dets aktiviteter. En gruppe medlemmer af FU skal have brugsrettighed til denne side for at kunne styre annonceringen af skydetider samt konkurrenceskydninger og resultater. Det skal således være muligt for denne gruppe at styre bookning og særlige skydetider uden for normal skydetid.

FU mødes med bladudvalg/hjemmeside for at aftale de nærmere retningslinjer herunder hvordan de normale skydetider skal annonceres.
Det skal være muligt både for medlemmer og ikke-medlemmer at kunne skrive de normale skydetider/træning ind i deres egen kalender i god tid.

Der bør altid søges at være en direkte kontaktperson fra FU i bestyrelsen. Pt udfylder JD denne funktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
FU/MJ

 

 

 

MJ

 

JD

8

Repræsentantskabsmødet ang. Nyt domicil for forbundet er udsat til januar pga orkanen. Udsættes til næste møde.

MJ

9

Der afholdes generalforsamling 25/02

KG


Næste møde 20/01 samme sted kl. 19.00

 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 31/10 2013 på Bavnevej. Kl 19.00

Dagsorden:

1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Nyt fra Formanden
5 Nyt fra kasserer (JD)
6 Nyt fra Sponsorgruppen
7 nyt fra banegruppen
-Herunder opfølgning af pkt 8 fra sidst.
8 JKF
9 Je og KG kommer med om hvordan man andre steder henvender sig direkte til nye jægere med tilbud.
10 Evt.

Til stede HH,JD,VS,Je,KG,MJ,FC,NP
Ikke til stede: TP

Pkt

Beslutning

Varetages af

1

HH Valgtes

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet nyt

 

5

-Vi har fået bevilget 560.000 fra den såkaldte skydebanepulje. Disse skal gå til både etape 1 og etape 2. Det lettede!
-Ikke desto mindre er der et finansielt problem som skal løses, da pengene ikke kan udbetales inden både etape 1 og etape 2 er færdige. Den resterende del af etape 2 vil overstige bevillingen og kassebeholdningen med ca 500.000. Vi har altså et kortsigtet finansielt problem på godt 1 mill kroner til færdiggørelse af etape 2 og restancer på etape 1. Desuden har vi et langsigtet finansielt problem på ca 500.000 kr. når etape 2 er tilendebragt.
Det er ikke uoverstigelige problemer da der allerede nu foreligger tilsagn fra et pengeinstitut (og mangler tilbud fra et andet) om en kassekredit på beløbene.
- Men det sætter unægteligt planerne om et nyt klubhus en del ud i fremtiden.
Derfor skal der træffes en midlertidig løsning på klubhus-problemet, formentlig v.hj.a. et midlertidigt barakbyggeri. Det nuværende klubhus står nemlig i vejen for dele af etape 2. Vi skal dog stadig hele tiden kunne leve op til kravene mht de nye duelighedsprøver til jagttegn næste år.  
- Byggeriet af etape 2 vil starte i 2014 så snart det er muligt. Se i øvrigt pkt 6
Der skal udarbejdes et detaljeret budget inden næste møde.

 
 

 

 

 

 

 

 

JD

6

Der er søgt om tilskud fra kredspuljen, hvor vi håber på et tilskud på 50.000 kr som sidste år. Det afhænger dog fuldstændig af mængden af ansøgninger. Tilskuddet er ikke øremærket.
- Vi arbejder i øjeblikket på en ansøgning til Nordeafonden
-Gruppen skal nu i gang med at profilere den nye bane i oplandet. Det kan nok tidligst gøres når skydningen genoptages. Gruppen lægger en strategi inden næste møde
- En del medlemmer har ytret ønske om køb af medlemsobligationer. VS og JD formidler.

  

 

MJ/Je/
JD
VS/JD

7

Opfølgning fra sidste møde:
-Manualen til betjening af skydebanen er under udarbejdelse men endnu ikke færdig.
-Der var ikke noget egtl oplæg fra flugtskydningsudvalget, men der tegner sig stadig et generelt bemandingsproblem. Forskellige modeller diskuteredes, især en model, hvor de enkelte flugtskydningsdiscipliner får hver deres undergruppe med en mand i et centralt udvalg, der så varetager kontakten til bestyrelsen. Flugtskydningsudvalget søger at komme med et mere konkret oplæg til næste møde.

Andet:
- Der er et generelt problem med kvaliteten af lerduer,- for mange går i stykker. Problemet er desværre svært at løse pga meget få udbydere.
- Der er langt mellem klubhus og standpladser, når der f. eks er bøvl med en kastemaskine. Der indkøbes en simpel radioforbindelse som forsøg.
- Der har været stormskader efter orkanen d. 28/10. Et enkelt kastehus er beskadiget. Problemet er ret let løst.
-Det er vigtigt at det er synligt på forsiden af hjemmesiden når der er foretaget opdateringer fx mht skydetider.
- Flugtskydningsudvalget og bladudvalget skal have et møde hvor vi planlægger måden de nye skydetider annonceres i bladet.
- Flugtskydningsudvalget skal snarest planlægge tiderne for Koldingmesterskaberne næste år. VS kontakter Gunnar Bennedsen for at indhente nærmere oplysninger

 

 

 

VS/KG

 

VS/KG


VS MJ

 VS/MJ
 
VS

8

-Desværre har det ikke været muligt at opretholde Vamdrups særstatus mht rågeregulering. Ansvaret og varetagelsen af rågereguleringen påhviler herefter JKF-Kolding også mht områderne i Vamdrup. Det vil nok medføre at vi ikke længere kan opretholde et rågeudvalg.
-Samtlige Koldingmesterskaber i haglskydning vil blive afholdt i Vamdrup. KM i skeet bliver erstattet af et KM i sporting.
- Samtlige VJ-pladser til JKF-jagterne bortset fra enkelte til jagten i Kildevæld 11/01 2014 er besat/solgt (se hjemmesiden)

 

9

Mængden af tiltag hv a. nyjægere stiger i disse år. Det er svært at profilere sig. Vi vil derfor slå ekstra på tromme for vores skydebane for at sikre os de nye medlemmer. Flugtskydningsudvalget følger et forslag fra Lennart.

VS

10

Intet (af betydning)

 

Næste møde: 12/12 kl 19.00
Ref. MJ

 
 

Referat fra møde 12-09 2013 kl 19.00 Hafdrupvej

Til stede: Alle

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Nyt fra Formanden
5 Nyt fra kasserer (JD)
     -Herunder videre økonomi for etape 2 mm
6 Nyt fra Sponsorgruppen
7 nyt fra banegruppen
8 Evaluering af igangtagelse af etape 1
·        
Hvad skete der/hvad gjorde vi godt/hvad kan gøres bedre
·        
Hvad skal der ske fremover
9 JKF
10 Je og KG kommer med om hvordan man andre steder henvender sig direkte til nye jægere med tilbud.
11 Evt.

pkt

Beslutning

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

Dagsorden godkendtes

 

3

Referatet godkendtes

 

4

Nyt fra formanden
-HH gjorde opmærksom på et nyhedsbrev fra Kolding Kommune hvor fritidsrådet arrangerer en foredragsaften med efterfølgende fritidspolitisk debat med roeren Eskil Ebbesen. MJ forsøger at deltage.
- Vi har nu fået tilladelse til vores dankortterminal og den vil blive taget i brug hurtigst muligt.

 

5

Nyt fra Kasserer
JD oplyster at vi stadig venter på besked fra skydebanepuljen om en betragtelig ansøgning og at etableringen af etape 2 derfor stadig er sat i bero.

 

6

Sponsorgruppen
- Gruppen oplyste at vi har sponsoreret salg af 200 af de nye skydekort hvor der pt er solgt godt 90. Vi har yderligere en sponsor (50 kort) parat og det blev besluttet at vi godt kan levere varen og at den nye sponsor kan kontaktes. Hvis der skal sponsoreres yderligere kort, skal sponsors pris fremover øges fra nuværende 50 kr. til 100 kr pr. kort.
- Der skal skrives regning ud til de foreløbige sponsorer.
- Der er aftalt møde med Fritidschef Frank Jørgensen fra kommunen d 23/09 med henblik på en diskussion om kommunens evt rolle i det fremtidige projekt.
- Der søges om tilskud fra den såkaldte kredspulje som har deadline 1/10. Sidste års tilskud på 50.000 er ved at blive inddraget af JD

 

JD

 

JD

7

-Det går fremad. Der arbejdes på at planere og færdiggøre etape 1. Der skal om muligt sås græs inden vinteren.
- Vores politigodkendelse er nu permanent og gælder frem til august 2015

 

8

-Generelt må man sige at det er gået godt med at sætte etape 1 i gang, selv om det frivillige arbejde fra medlemmerne ikke har været helt som forventet.
Der er solgt en masse kort og dermed skabt grobund for en sund økonomi. Der er dog visse ting der trænger sig på:
- Der skal laves en manual til det elektroniske system, så det er lettere for personalet at åbne og lukke de forskellige dele af banen. HH beder Søren Autrup om at lave en sådan manual
- Pris på skydekort: Skydebaneudvalget klager over, at det er svært at administrere de mange forskellige prissystemer, og at priserne for gæster er for høj.
Der foregik en længere diskussion om emnet, og om hvorvidt der fortsat skal være rabat for medlemmer af Vamdrup Jagtforening (se referat fra mødet 25/07 pkt 7).
Et flertal i bestyrelsen vedtog, at der ikke fremover skal ydes medlemsrabat, og at priserne pr. lerdue for gæstekort og A-kort (medlemskort) fremover skal være den samme. Man fastsatte derefter de fremtidige priser, hvor prisen for gæstekort reduceres væsentligt. Man kan se alle priser for skydning ved at klikke her.
- Anvendelse af skydekort: Et flertal i bestyrelsen vedtog ligeledes at kortene ikke længere kan anses for personlige (se referat fra 25/07 pkt 7), og at man således kan invitere andre til at skyde på sit kort, selv om det er forsynet med navn. Dette begrundes med, at det næppe vil være muligt at kontrollere anvendelsen af de forskellige korttyper, og at en sådan kontrol heller ikke anses for at være ønskelig.
- Bemandingsproblem: Der vil blive brug for en større bemanding, og vi vil nok i sidste ende nå frem til at en enkelt fast medarbejder varetager kortsalg. Der brug for nye medarbejdere og alle interesserede kan henvende sig til Viktor, Karsten eller på banen.
- På næste bestyrelsesmøde bliver der lavet en ny struktur for flugtskydningsudvalget, også i lyset af at der nu er flere forskelige slags skydning at tage vare på. Flugtskydningsudvalget kommer med et oplæg
- Eftersom de nye kort ikke regner i lerduer, men tankes med faste beløb, tilpassede man de hidtidige bonusordninger for udvalgsarbejde (se referat af bestyrelsesmøde for 12/01 2012 pkt. 11) til de nye kort. På skydebanen beregnes udvalgsarbejdet fremover i effektiv arbejdstid så det ikke længere er nødvendigt at arbejde i hele dage. HH påpegede at det også vil give mulighed for at mindske bemandingen med en sikrere planlægning. Dette tages også op i forbindelse med den nye struktur for flugtskydningsudvalget på næste møde.
- En mulighed for at udefra kommende skytter kan benytte banen på en af ugens faste skydedage, uden at der er personale fra flugtskydningsudvalget til stede, blev udsat til vi har klar oversigt over den videre udbygning af banen. Denne mulighed vil blive behandlet senere.

- Det skal undersøges om den nye skydebane kan godkendes til det nye jagttegns duelighedsprøve. HH tager snarest muligt kontakt til jægerforbundet og melder tilbage.

 

 

  

HH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS/Alle

 

  

 

 

 

 

HH

9

JKF:
På et snarligt møde i JKF (18/09) vil problemet med den fælles rågeregulering i Kolding kommune blive taget op (igen igen). MJ har talt med Tommy Jessen og holdningen er, at vi gerne ser reguleringen i Vamdrup videreført som hidtil med en speciel ansvarlig for områderne i Vamdrup, som holder parole for de regulatorer, der specielt har lov til at regulere i områderne i Vamdrup.
Dette skal også fremgå klart af JKF´s hjemmeside. Hvis ikke en sådan aftale kan opnås nedlægges rågeudvalget i Vamdrup Jagtforening og (ansvaret for) den samlede regulering i Kolding kommune- herunder også Vamdrup – overlades til JKF.

Bestyrelsen bakkede op om denne politik.


MJ

10

Udskydes til næste møde

Je/KG

11

Intet

 

Næste møde 31/10

 

 
 

 Referat for bestyrelsesmøde 25/07 2013 kl. 19.00 på skydebanen.

Til stede: Alle

Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formanden (HH)
5 Nyt fra kasserer (JD)
•Redegørelse for foreningens forpligtigelser vedr. etape 1. (Både i ApS og foreningen.)
•Budget for færdiggørelse af etape 1.
6 Nyt fra
Sponsorgruppen
Banegruppen
·        
Åbning  af etape 1.
·        
Vi skal udfærdige en aftale med sponsor.
·        
Aftale om skydeveste til baneansvarlig. (MJ)
·        
Etape 2 (hvornår hvordan og hvem)
·        
evt
7 JKF
8 Je og KG kommer med om hvordan man andre steder henvender sig direkte til nye jægere med tilbud.
9 Evt.

Pkt

Besluttet

Varetages af

1

HH Valgtes

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet nyt

 

5
(5-6)

Punkterne 5 og 6 på dagsordenen behandledes under et, da de er afhængige af hinanden. Dette vil fremgå af det videre referat.

Bestyrelsen beså først anlægget. På jagtbanen er det kun små justeringer af venstre sideduer, der påkalder sig opmærksomhed.

1.
JD redegjorde for den økonomiske status som den fremstår i øjeblikket:

Hvad angår etape 1 mangler der pt. Ca 300.000 kr for at etape 1 kan betales fuldt ud, også når den nuværende kassebeholdning er indregnet. En del af denne sum vil dog pga momsfordelen ved vores Aps komme tilbage igen. Desuden skal der udarbejdes en kontrakt ang indkøbet af kastemaskinerne og andet maskinel til OL-trap (se pkt 5.5 ). Denne kontrakt ventes at udgøre en udgift for foreningen som nogenlunde svarer til det forventede moms-fradrag. Der mangler altså stadig ca 300.000 kr før etape 1 er fuldt finansieret.

Vi venter stadig på et svar på en ansøgning om et betragteligt beløb fra skydebanepuljen. Der vil sandsynligvis komme besked i nær fremtid.

2.
Indtil den finansielle situation for etape 1 er fuldt afklaret sættes anlægget af etape 2 derfor i bero.

 3.
Varetagelsen af de praktiske opgaver, som skal udføres inden vi skyder på etape 1 af den nye bane fordeltes mellem bestyrelsens medlemmer. Der er tale om opgaver som finindstilling, skiltning, afskærmning, skydekort og meget andet.

4.
Det eneste der kan forhindre os i at starte skydningen på etape 1 af den nye bane d. 05/08 er en manglende politigodkendelse, hvilket ikke forventes at blive noget problem. Foreløbig er kun jagtbanen fuldt færdiggjort. Derfor vil der først kunne skydes sporting og trap når disse anlæg er færdiggjort. Foreningens medlemmer opfordres til løbende at følge med på hjemmesiden; og flugtskydningsudvalget holder løbende hjemmesiden orienteret.

5.
Flugtskydningsudvalget/VS har siden sidste bestyrelsesmøde indgået en mundtlig aftale med en sponsor om indkøb til OL-trapbanen af kastemaskiner og andet maskinel. Disse kastemaskiner er allerede monteret på skydebanen. Der skal nu udfærdiges en skriftlig aftale med den omtalte sponsor, som svarer til den mundtlige aftale.

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at det hovedkulds forløb for den mundtlige aftale er meget uheldigt (se referat fra mødet 20/06 punkt 6), og at noget lignende ikke skal gentages.

En enig bestyrelse vedtog herefter at godkende den foreløbige aftale.

En skriftlig aftale skal udarbejdes, da der er tale om et betragteligt beløb.
6.
 Skydebanen vil fremover anvende elektroniske betalingskort, som man ”tanker op” med et vist beløb. De gamle gule 40-duers kort og røde/blå 24-duers kort, der måtte være tilbage i omløb, kan konverteres til et tilsvarende beløb på et af de nye elektroniske kort frem til 01/09 2013. Derefter er disse gamle kort værdiløse.

7.
Forskellige betalingsmodeller udtænkt af flugtskydningsudvalget blev diskuteret. Det står fast, at:

- Der betales et depositum på 100 kr. for alle typer kort. Depositum tilbagebetales ved aflevering af kortet.

- Alle kan anvende kort uden navn. Der ydes ikke rabat på sådanne kort uden navn.

- Medlemmer af Vamdrup Jagtforening kan erhverve personlige kort forsynet med navn. På disse kort ydes en vis rabat, uanset hvor meget de tankes op med (medlemsrabat).

- Skytter, der skyder meget, kan erhverve personlige kort forsynet med navn mod på forhånd at tanke kortet op med et vist større beløb. På sådanne kort ydes en vis rabat (mængderabat). Disse skytter behøver ikke at være medlem af Vamdrup Jagtforening.

- Kun skytten hvis navn står på kortet, må anvende kort med rabat. Kortet er altså kun til personligt brug.

- Der skal være en rabat til junior-skytter.


De endelige rabatter ligger endnu ikke fast men vil måske være klar til 05/08. Det afhænger også af om vi er i stand til at mærke de personlige kort forsvarligt. Indtil det sker, kan alle være nødt til at skyde på kort uden navn.

De enkelte rabatter skal fremgå af et tydeligt opslag på skydebanen når de træder i kraft.

8.
 Flugtskydningsudvalget fremlagde en model til skydning flere aftener om ugen i sommerhalvåret. Den blev diskuteret, da mandage kan ligge i vejen for hundetræning. Modellen bliver tidligst til noget til næste år, så problemet udskydes.

9.
VS sørger for anskaffelse af orange veste til baneansvarlig.

10
Der er indkøbt en kassemaskine til skydebanen, som anvendes fremover

11
En Dankort-terminal skal indkøbes til skydebanen. Der er forskellige muligheder/typer og diskussionen tages op senere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJ/KG

 

 

  

HH/JD/VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VS

VS

 

 

 

 

VS

 

7

Intet

 

8

udsat

 

9

intet

 

 

Næste møde 05/09 2013

Ref MJ

 

 

Referat fra møde Skydebanen Hafdrupvej 10/06 2013

Dagsorden
1 valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formanden (HH)
5 Nyt fra kasserer (JD)
6 Nyt fra
    Sponsorgruppen
    Banegruppen
7 Den nye bane skal tages i brug
8 JKF
9 Je og KG kommer med om hvordan man andre steder henvender sig direkte til nye jægere med tilbud
10 evt.

Punkt

beslutning

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

De oprindelige punkt 6 og 7 behandledes i omvendt rækkefølge og et nyt pkt 9 som opfølgning på sidste møde tilføjedes. Den ændrede dagsorden er den ovenfor.

 

3

Godkendt. Ændringerne i reglement for skydebanen tilføjes på hjemmesiden.

 

4

Intet nyt

 

5

Der ventes stadig på svar fra skydebanepuljen. Det gør at vi i visse dele af anlægsprocessen (etape 2) er sat i stå. Så snart der er et endeligt svar, vil bestyrelsen blive orienteret pr. mail

JD

6

Sponsorgruppe:
1 Det bliver svært at søge om kommunale midler. Der skal søges om konkrete tilskud til konkrete formål. Vi forsøger i første omgang at søge tilskud til indkøb af en traktor.

2 JD undersøger om skydekortene kan anvendes reklamemæssigt og dermed skaffe et sponsorat.


Banegruppe:

Vi diskuterede muligheden for anlæggelse af en olympisk trapbane. De anlagte kastehuse giver mulighed for det.
Bestyrelsen vedtog at fokus holdes på anlæg af de oprindelige tre baner.
Der søges aftale med en sponsor om indkøb til maskinel til en OL-trapbane, men banen konstrueres tidligst når den oprindelige etape 1 er etableret. MJ


JD

7

Bestyrelsen besluttede at:
- Der holdes ingen formel indvielse af banen før hele projektet (herunder nyt klubhus)er færdiggjort
- Tirsdag d. 06/08 er første gang der skydes på den nye bane
- Der skydes jagtskydning
- Frem til 1/9 vil vi hvis det er muligt skyde jagtskydning tirsdag og trap/sporting torsdag
- Fra 1/9 vil der blive skudt både jagtskydning og sporting/trap om lørdagen.
-Flugtskydningsudvalget fremlægger en skitse til en plan på næste møde  
- Flugtskydningsudvalget indkøber snarest et kasseapparat, som tages i brug når det er købt.
- Det vil kræve noget der svarer til et ekstra ”hold” (5-6 personer) at passe den nye bane i det planlagte omfang. Foreløbigt har kun en enkelt meldt sig, og alle medlemmer opfordres til at hjælpe med at skaffe ekstra arbejdskraft.
- Flugtskydningsudvalget kommer med et oplæg til konkrete priser for skydning på næste møde
- Flugtskydningsudvalget kommer på næste møde med et oplæg til hvordan de ekstra skydedage bedst muligt anvendes

VS

VS/KG/FC


Alle

VS

VS

8

Fra sidste JKF-møde: Det bliver nødvendigt at skrive klare regler for rågeregulering i Kolding Kommune. For områderne i Vamdrup vil VJ søge at den nuværende praksis fortsætter i videst muligt omfang. Det vil blive behandlet på næste JKF-møde.

Fra repræsentantskabsmødet 15/06:MJ refererede:
Mødet var meget veltilrettelagt og foregik uden store diskussioner. En vedtægtsændring, der fratager medlemmer af forbundet der er født efter 1948 muligheden for nedsat kontingent som seniormedlemmer, var nok det mest iøjnefaldende på et møde, der mest handlede om fremtidige strategier. MJ

 

9

Udsat til næste møde

Je, KG

10

Intet

 


Ref MJ

Næste møde afholdes torsdag d. 25/07 kl 19.00 på skydebanen.

 

 

 

Foreløbigt referat af møde 11/04 2013 kl 19.00 Bavnevej 50

Til stede HH,JD,MJ,KG,TP,Je,FC,NP
Afbud fra VS

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formand
5 Nyt fra Kasserer (JD)
6 JKF (MJ)
7 Nyt fra Banegruppen  (JD/VS)
8 Nyt fra sponsorgruppen (MJ, JD)
9 Opfølgning på generalforsamling
10 Medlemsblad: Evaluering og strategi
11 Evt.

Punkt

Besluttet

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

MJ bad om at få tilføjet et nyt pkt 10: Evaluering af og strategi for medlemsblad. Man enedes om at tilføje punktet

 

3

Godkendt

 

4

1 Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i kredsen. Desværre var ingen medlemmer af bestyrelsen til stede pga arbejdsweek-ender og ferie. Der synes ikke at være kommet noget presserende ud af mødet. MJ undersøger nærmere ved det kommende JKF-møde i uge 17. Vi må næste år stille med 6 repræsentanter.
Desuden er der afholdt repræsentantskabsmøde i DFF, hvor vi har 4 medlemmer. Vi var ikke repræsenteret.
2 DFF har tilsendt stævnekalender for 2013. Kalenderen kan findes ved at klikke her (hyperlink til kalender i pdf)

 

 

 
 

MJ

5

JD gennemgik den økonomiske situation i forbindelse med det igangværende byggeri.
Dannelsen af et ”Vamdrup Skydebane APS”, ejet af Vamdrup Jagtforening, som skal varetage anlægget af den nye skydebane, fungerer efter hensigten også hvad angår diverse sponsorater.

 

6

MJ fik mandat til at indgå JKF-Kolding samarbejde hvad angår den nye fritidsområsde i Seest.

MJ

7

De to arbejdsweekender var pænt besøgt, den første mere end den sidste. Desværre var vejret ikke med os. Der blev lavet et stort stykke arbejde.
Efterfølgende er en tømrer fast tilkyttet til projektet. Det er stadigt mulig at yde ekstra arbejde ved at kontakte JD som er koordinator for arbejdet.
Planen for en åbning af etape 1 d. 1. august holder stadig.

 

8

1 Det afslag vi fik for indeværende år fra Skydebanepuljen er blevet genfremsat efter råd fra DJ. Vi venter (meget) spændt på resultatet.

2 MJ har haft kontakt til Deerhunter som har doneret tøj til vores skydebaneledere. Deerhunter var også interesseret i at indlede samarbejde med den nye bane i forbindelse med besøg af deres klienter.

3 De mindre økonomiske sponsorater og salget af medlemsobligationer har ikke været nogen succes. Til gengæld har der været mange sponsorater af materialer mm, og de store sponsorater fra Skydebanepuljen og Kredsen har været tilfredsstillende.

MJ sonderer terræn for tilskud til anskaffelse af maskinel til driften af den nye bane hos folkeoplysningen.

 

  

 

 

 

 

MJ

9

1 banen er ændret
2 Ang jagttegnslærere: Alt er i orden
3 Brugsreglementet ændres og der tilføjes en paragraf om obligatorisk brug af høreværn og pkt 8 ændres til ”briller og sikkerhedsbriller”
4 TP varetager jubilæumsbeviser ved fremtidige generalforsamlinger

 

  

TP

10

Det anbefales at medlemsbladet peppes op med flere farvesider. Det vil medføre en merudgift. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at hele bladet trykkes i farver, da en stor del af reklamerne er i sort/hvid. MJ undersøger de ekstra udgifter for 4 eller 8 sider mere (tallet skal være deleligt med 4).

 

  

MJ

11

KG fortalte hvordan man andre steder henvender sig direkte til nye jægere med tilbud. Je og KG kommer med oplæg på næste møde.

KG/Je

 

Næste møde 20/06

 

Referat af bestyrelsesmøde 19/02 2013
Til stede: Alle

Inden generalforsamlingen:
1Valg af dirigent
2Godkendelse af referat fra  14.01
3Forberedelse af Generalforsamling

Punkt

Referat

Varetages af

1

HH valgtes som dirigent

 

2

Godkendt

 

3

LL meddelte at han alligevel ikke ønsker genvalg.
HH indskærpede, at det er nødvendigt at bestyrelsen bakker op om de beslutninger der træffes på bestyrelsesmøder. Vi oplever netop i forbindelse med anlægget af den nye bane en masse sladder og diverse daglige meningstilkendegivelser fra foreningens medlemmer. Naturligvis skal vi fortælle/ berette om de ting, der kan videregives, men det er vigtigt, at dette ikke får nogen til at tro, at bestyrelsens medlemmer ikke er enige om beslutningerne.


Alle


Efter generalforsamlingen

4 Bestyrelsen konstituerer sig
5 Evt.

4

Bestyrelsen konstituerede sig:
Formand: Hans Henningsen (HH)

Næstformand: Morten Jessen (Je)

Sekretær: Michael Jakobsen (MJ)

Menige medlemmer:

Viktor Stærmose (VS),

Tommy Pedersen (TP) og

Karsten Grøndahl (KG)

Suppleanter:

Nicklas Pedersen (NP)

Frede Christensen (FC)

 

5

Et par ting skal laves og undersøges som følge af de indspark vi fik på generalforsamlingen:
- Den nuværende bane skal hurtigst muligt ændres en smule ved højre sideduer så der kan skydes holdskydning
- Et par ting skal undersøges i forb. m. ordensreglementet:
§2: Hvad med Jagttegnslærere?  Tommy Jessen undersøger nærmere, MJ/JD melder tilbage.
§8: ”Sikkerhedsbriller” skal ændres til ”briller eller sikkerhedsbriller”

-KG varetager fremover PR og information


Næste møde 09/04 kl 19.00 på Bavnevej 50VS,JD,

 
MJ

 

 KG

 


Ref. MJ

 

 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 14/01 2013 kl 19.00 Bavnevej 50

Til stede: HH, JD, LL, VS, MJ, TP, FC.
 Afbud fra JJ og Je

1 Valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Nyt fra Formand
5 Nyt fra Kasserer
6 JKF
7 Nyt fra Banegruppen
8 Nyt fra sponsorgruppen
9 Opfølgning fra sidste møde: Retningslinjer for foreningens støtte til medlemmer der repræsenterer foreningen i diverse konkurrencer.
10 Forberedelse af Generalforsamling
11 Evt
.

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

HH Valgtes

 

 

2

Godkendt 
 

 

3

Ang pkt  9a fra sidste møde :Man foretog en mindre ændring/præcisering i §14. Læs reglerne her
Ang. pkt 5: Hektarstøtten andrager desværre kun 10.551 kr.
 

 

4

En skrivelse fra forsikringsselskabet TRYG blev overladt  til banegruppen, som skal sætte den op på skydebanens opslagstavle. 

 

5

APS Vamdrup Skydebane er nu momsregistreret.
 

 

6

1 JKF Kolding ønsker stillingtagen til et forslag, som vil komme på næste repræsentantskabsmøde, hvoraf det fremgår, at Danmarks Jægerforening ønsker at kunne give lån til anlægsprojekter i de enkelte foreninger. Bestyrelsen bakker op om forslaget.
2 Status over JKF- jagterne: De hidtil afholdte jagter i JKF har været sikkert afviklet og der har været meget vildt. Vores pladser har været besat bortset fra at der har manglet deltagere til den sidste jagt på Drejens 19/01 2013.
3 MJ orienterer JKF om det ændrede planlagte tidspunkt (01/08) for at tage den nye bane i brug  på mødet 16/01.
4 Der er årsmøde i JKF-Kolding onsdag d. 23/01 2013. Alle foreningens medlemmer er velkomne.
 

  

 

 

 

MJ

 MJ

7

Der er intet nyt, der ændrer det planlagte tidspunkt for etape 1. Denne del af den nye bane vil iflg planen kunne tages i brug pr 1/08. Medlemsbladet udgiver en foreløbig plan, der ikke tager højde for udvidelsen, da der ikke er nogen klar plan for den nye bane. En sådan plan kan f.eks afhænge af den mængde arbejdskraft der er til rådighed på banen. 
 

 

8

Vi har desværre fået afslag på støtte fra ”Skydebanepuljen” i år 2013. Der søges igen i 2014. Dette påvirker ikke planerne for etape 1.
 

 

9

HH orienterede om forskellige projekter i Danmarks Jægerforbund. Det diskuteredes om vort medlemskab af Danmarks flugtskydningsforbund forpligter os til at deltage i DFF-konkurrencer.

Bestyrelsen besluttede, at da vores økonomi er præget af anlæg af ny skydebane, vil spørgsmålet om foreningens støtte til medlemmer der repræsenterer foreningen indtil videre blive udsat, indtil den nye bane giver overskud.
 Der ydes således ingen støtte til medlemmer, der repræsenterer foreningen ved forskellige konkurrencer indtil videre.
 

 

10

HH meddelte at han modtager genvalg
LL meddelte at han modtager genvalg
MJ meddelte at han modtager genvalg
FC meddelte at han modtager genvalg som suppleant.
TP meddelte at han modtager genvalg som suppleant.
Der skal skaffes ”hænder” både til skydebanens drift og til anlægsarbejdet.
HH planlægger sammen med JD og flugtskydningsudvalget en eller flere ”arbejdsweekender”, som skal annonceres på generalforsamlingen og i medlemsbladet.
Der skal sælges medlemsobligationer under eller efter  generalforsamlingen.
 

HH/Alle

11

Bladudvalget har videresendt årets plan fra flugtskydningsudvalget til de enkelte udvalg. Vi beder de enkelte udvalg om snarest at sende deres indlæg og planer til medlemsbladet.
 

 


Næste møde afholdes umiddelbart inden generalforsamlingen 19/02 kl. 17.00 på Vamdrup Hotel

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 13/12 2012

Til stede: HH, VS, Je, MJ, JD, FC
Afbud fra LL
Ikke til stede JJ. og TP.

Dagsorden:
1 Valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formand (HH)
5 Nyt fra Kasserer (JD)
6 JKF (MJ)
7 Nyt fra Banegruppen
8 Nyt fra sponsorgruppen MJ
9 Opfølgning på sidste møde:
a)-Godkendelse af forslag til ordens- og brugsregler for den nye bane (forslag vedlagt)
b)-Godkendelse af retningslinjer for foreningens støtte til medlemmer der repræsenterer foreningen i diverse konkurrencer. Flugtskydningsudvalget / VS  kommer med oplæg
c)-Godkendelse af en ”kontrakt” (udarbejdet af MJ/JD) hvor foreningen tilbyder at betale hele kurser mod at kursisten stiller sig til rådighed for foreningen i en vis periode  (vedlagt)
10 Langsigtet politik for den nye bane
11 Evt.

Pkt

Beslutning

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

HH orienterede om diverse tiltag fra Forbundet ang anskydning og fremviste brochurer til at opsætte på klubhuset.

 

5

Vi har modtaget hektarstøtte fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Støtten andrager ca 50.000 kr.

 

6

Intet nyt

 

7

Tidsplanen for etape 1 af den nye bane er rykket ca 6 måneder dels pga vejret, dels pga at en ny mulighed for tilskud til støjdæmpende midler til skyttehuse skal undersøges. Etape 1 af den nye bane ventes nu at kunne tages i brug senest efter sommerferien 2013

 

8

Vi har modtaget 50.000 kr fra Kredspuljen til arbejde i 2013. Vi har stadig en ansøgning liggende hos Nordea-fonden.
Der søges om nye midler til støjbekæmpelse fra skydebanepuljen.

 

9

A: Bestyrelsen vedtog nye ordens- og brugsregler for Vamdrup Skydebane, som skal gælde fra den nye bane tages i brug. Klik her for at læse dem
B: Hvis der skal ydes sponsorstøtte til de fok der repræsenterer foreningen, skal det udelukkende være til konkurrencer i Jægerforbundets regi.  HH undersøger hvilke der kan blive tale om. På næste møde diskuteres om der skal ydes støtte til sådanne arrangementer. Bestyrelsen var dog mere tilbøjelig til at satse på bredden og især på de folk der træner mest for at forbedre deres standard. Dette falder også sammen med vores beslutning fra sidste møde om at banen skal skaffe nye medlemmer til foreningen. Der blev nævnt muligheder for en reduceret pris pr. lerdue alt efter hvor meget den enkelte skyder. Der tages beslutning om en linje på næste møde.
C: Forslaget til kontrakt vedtoges. Klik her for at se den

 

10

På generalforsamlingen skal det gøres klart, at den nye banes drift vil kræve flere ”hænder” til den daglige drift. Der skal hverves nye folk til det daglige arbejde, hvis de mål, vi har sat os, skal nås.

 

11

MJ fortalte, at der arbejdes på at stable et nyt aktivitetsudvalg på benene.

 

Ref. MJ

Næste møde 14/01 2013 på Bavnevej 50

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 11/10 2012 på banen Hafdrupvej kl 19.00

Afbud fra JJ og TP

1 Valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formand (HH)
5 Nyt fra Kasserer (JD)
6 JKF (MJ)
7 Nyt fra Banegruppen
8 Nyt fra sponsorgruppen MJ
9 Udsat fra sidste møde: Aftale vedr. kursus- arbejdsindsats ved kursus. (HH)
10 Langsigtet politik for den nye bane
11 Evt.

 

Punkt

Referat

Varetages af

1

Hans Henningsen valgtes

 

2

Dagsorden Godkendt

 

3

Referatet Godkendt

 

4

Der er kommet invitation til jagt fra naturstyrelsen til et medlem af bestyrelsen. Frede Christensen repræsenterer bestyrelsen.

 
FC

5

Intet nyt

 

6

MJ orienterede om, at der tilsyneladende er et nyt prestigeprojekt under opsejling i Hylkedal. Det projekt Funky Monkey park, der oprindeligt var planlagt til at skulle ligge i Marielundskoven, prøves nu iværksat her. Bent Juncker tager sig af det for JKF.

JD ønskede en opfordring til G. Bennedsen ang hjortelaug

 


 

MJ

7

Der støbes. Tømrerne vil snart (inden for 14 dage) gå i gang med standpladshusene. Tidsplanen ser indtil videre ud til – nææææsten – at holde.

 

8

Der er kommet afslag fra to mindre fonde: Tuborg Fondet og Carlsbergs sportsfond. Der er søgt om større beløb hos skydebanepuljen pr. 1/10

 

9

Udsat til næste møde

HH

10

Bestyrelsen diskuterede dele af den langsigtede strategi for den nye bane

Vi nåede frem til flg.:

- Banen skal skaffe nye medlemmer til foreningen. Vi vedtog at en prispolitik på skydekort er nødvendig, således at medlemmer favoriseres. Ikke- medlemmer må så ikke anvende medlemmers kort til skydning.

-Vi tager punkt om retningslinjer for foreningens støtte til medlemmer der repræsenterer foreningen i diverse konkurrencer op på næste møde. Flugtskydningsudvalget kommer med oplæg

- JD og MJ kommer med forslag til ordens- og brugsregler for den nye bane på næste møde.

-Når den nye banes etape 1 er klar tilbyder foreningen flg skydninger:
      
a I sommerhalvåret skydes to aftener (sandsynligvis tirsdag og torsdag), hvor der den ene aften skydes jagtskydning og den anden aften sporting. Desuden kan lørdag anvendes til diverse formål.
      B I vinterhalvåret skydes lørdag fra 9-12 og 12-16 jagtskydning og Sporting. (Læg mærke til at bagduepladsen kan bruges til aspiranter også når der skydes sporting)

- Nyjægere vil stadig få tilbudt noget der svarer til ti gratis skydninger mod at købe patroner på banen.

- Vi vedtog at arbejde hen imod at ansætte/tilknytte 1 – 2  faste baneansvarlige. Der vil være tale om en fast aftale.

- MJ og JD udarbejder en ”kontrakt” hvor foreningen tilbyder at betale hele kurser mod at kursisten stiller sig til rådighed for foreningen i en vis periode (der nævntes 2 år for skydeinstruktører og 3 år for hunde-instruktører). Kursisterne kan naturligvis vælge selv at betale og vil så være frit stillet.

- Flugtskydningsudvalget udarbejder i samråd med bladudvalget en måde at orientere om skydetider i 2013. Den nuværende kalender sigter jo kun på en ugentlig skydning og vil derfor vokse voldsomt. 

- Det er vigtigt at få udarbejdet kalenderen i god tid. Der har været mange svipsere og sammenfald af datoer i år. Deadline til medlemsblad er 1. februar for alle indlæg.

 

 

 

 

 

VS/ flugtskydningsudvalg

 

MJ/JD

VS/flugtskydningsudvalg

 

 

 

VS

 

 

MJ/JD

 

 

VS/Bladudvalg

 

Alle

11

Intet

 

 

Næste møde 13/12 Bavnevej 50

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde  23/08 2012 kl. 19.00 i klubhuset på Hafdrupvej.

Til stede: HH, JD, VS, Je, LL, MJ, FC.
Afbud fra TP og JJ

Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formand
5 Fra sidste møde: Ratificering af APS-ordning (HH, JD)
6 Nyt fra Kasserer (JD)
7 JKF MJ
8 Nyt fra Banegruppen
9 Nyt fra sponsorgruppen MJ
10 Udsat fra sidste møde:  Aftale vedr. kursus- arbejdsindsats ved kursus. (HH) 
11 Evt.

Inden mødet gik bestyrelsen en runde på det nye baneanlæg og drøftede tidshorisonter og evt muligheder for forbedringer.

 

Pkt

Referat

Varetages af

1

HH valgtes

 

2

Vedtaget

 

3

Godkendt

 

4

Der opfordres til at alle gør hvad de kan for at undgå og stoppe ”vandrehistorier”. I øjeblikket verserer adskillige, og det siger sig selv at der i en fase hvor vi bevæger os frem mod nye forhold og tænkemåder vil forekomme en masse løse rygter. De skal manes til jorden.

 

5

Bestyrelsen blev orienteret om at et APS nu er under stiftelse. Selskabets navn bliver  ”Vamdrup Skydebane ApS”. Bestyrelsen godkendte denne beslutning i henhold til den mailkorrespondence, der har været, siden sidste møde (se referat fra 24/05 pkt 10).

 

6

Der er færdigforhandlet en aftale for indkøb af kastemaskiner til den nye skydebanes etape 1.

 

7

- Naturpark/nationalpark Lillebælt
- Rågeregulering Ib Møller tager sig samlet af regulering for Kolding. Vi lades i fred.
- Der sendes sms til nyjægerne ang JKF-nyjægerjagterne, hvor alt for få har tilmeldt sig.
- JKF jagter: Der skal bruges haglstr 3 til råvildt på JKF-jagterne
- Der verserer mange vandrehistorier om vores nye skydebane udenfor foreningen

 

8

-Vi regner med at begynde arbejdet med kaste-og skydehuse i næste uge.
- Tømrerskolen (Hansenberg) har indvilget i at medvirke til bygning af maskinhuse.

 

9

- Vi koncentrerer os indtil videre om Fonde. Morten tager sig senere af firmaer.
- Der er søgt fondsstøtte hos:
1 Nordea Fonden
2 Kredspulje
3 Carlsbergs sportsfond
4 Tuborgfonden 

- Medlemsobligationerne er trykt og salg er påbegyndt.
 

 

10

Udsat til næste møde

 

11

intet

 

 

Ref. MJ

Næste møde 11/10 på banen Hafdrupvej kl 19.00

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 24/05 2012 Bavnevej 50

Til stede HH, LL, JD, Je, MJ, VS, FC, TP

Afbud fra JJ

Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formand
5 Nyt fra Kasserer
6 JKF
7 Aftale vedr. kursus- arbejdsindsats ved kursus. (HH)
8 Nyt fra Banegruppen
9 Nyt fra sponsorgruppen
10 Moms eller ej?
11 Evt.

 

Punkt

beslutning

Varetages af

1

 HH valgte(s) til dirigent

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt med tilføjelse af tilstedeværende

MJ

4

Vedtægterne er returneret fra forbundet uden væsentlige forbehold

 

5

Der udarbejdes i øjeblikket et detaljeret budget for hele anlægningen af skydebanen (se også pktt 8-11) til brug ved aftaler med banken.

JD

6.

MJ orienterede om 3 ting, der skal diskuteres i JKF-regi:
1 Kolding kommune har udsat en rågepokal for flest regulerede råger i kommunen. VJ ønsker ikke at blande sig i diskussionen, da vi allerede har en rågepokal, men ser i det hele taget helst den nuværende procedure for regulering fortsat. Vi fraskriver os hermed ret til at deltage i konkurrence om en evt rågepokal
2 Kolding Jagtforening ønsker yderligere kompensation for rengøring i forb med JKF-jagterne. VJ mener allerede det indgik i den nuværende prisfastsættelse, men hvis det er nødvendigt at forhøje priserne for JKF Jagterne er det naturligvis en mulighed.
3 Datoer og steder for JKF-jagter foreligger nu. Der er endnu ikke præcist deltagerantal, men det forventes som sidste år.


JD ønskede at der blev presset på for at få JKFs formand til at være udfarende mht hjortelaug.

 

 

 

 

MJ

 

 

MJ

7

Udsat til næste møde

HH

8

- Forhandlingen om indkøb af kastemaskiner til den nye skydebane er nu inde i en afgørende fase.
 - Arbejdet med opførsel nye skydebane starter sidst i juli. Et første skydehus forventes færdigbygget i sidst i august.

- Vi venter til dele af første skydebane (det første skydehus) er etableret med at profilere os i pressen.

- Vi mangler arbejdskraft. VS opfordrede til at hjemmesiden bliver brugt så snart der er planlagt større arbejder. VS er koordinator for arbejdets tilrettelæggelse

- MJ blev opfordret til at søge kontakt med Jægerforbundet for at få vores skydebane opført på forbundets hjemmeside under mulige skydebaner i Danmark. Det er ikke tilfældet i øjeblikket.

 

  

 

 

VS

 

MJ

9

-MJ redegjorde for et tilbud om trykning fra Trykkeriet.net i Vamdrup mhp trykkeri af medlemsobligationer. Bestyrelsen godkendte og trykningen sker inden næste møde.
-Der foreligger i nær fremtid en detaljeret plan med tilhørende budget for byggeriet (se pktt . 5, 8 og 10)
-Sponsorgruppen med MJ som tovholder udarbejder en strategi for ansøgninger hos fonde og sponsorer. Oplæg holdes ved næste møde
-For at holde regnskab med hvem der yder økonomiske bidrag til banebyggeriet, og for at undgå at vi henvender os til de samme bidragydere flere gange, orienterer banegruppen løbende sponsorgruppen om evt sponsorlignende aftaler.
-Vi tager ikke i første omgang hensyn til banens skønhedsværdi i forbindelse med evt. reklamer/sponsorater.
-Der planlægges en medlemsaften i august, når det første skydehus er bygget (se punkt 8). Her vil der være mulighed for at en bred medlemsskare kan følge med i hvad der foregår. Der vil også ved den lejlighed være mulighed for salg af medlemsobligationer.
-Sponsorgruppen holder møde 21/06 på skydebanen for at planlægge strategien. Det forventes at det detaljerede budget foreligger til den tid.

 

MJ

 VS/JD

 
MJ/JD/Je

 

 

 

 

MJ,Je,JD

10

HH gennemgik forskellige muligheder for momsregistrering og momsfritagelse som de er beskrevet af revisor.
Der vil være mulighed både for momsregistrering og momsfritagelse, men der vil muligvis være en betragtelig økonomisk fordel ved at lade et midlertidigt momsregistreret APS varetage indkøb og anlægning af banen.

Dette vil ikke berøre driften af banen og vil ikke føre til nogen form for juridisk opsplitning af foreningen.


En evt momsregistrering vil medføre løbende assistance af revisor.


En evt fordel ved momsregistrering vil først være mulig at bedømme når et detaljeret budget for anlæggelsen foreligger (se pktt 5, 8 og 9). Da beslutningen samtidig skal tages inden arbejdet går i gang, altså inden næste planlagte bestyrelsesmøde, vedtoges det enstemmigt, at denne beslutning undtagelsesvis kan tages via mail og telefon (VS har ikke for øjeblikket adgang til nettet), såfremt alle bestyrelsesmedlemmer godkender det, og såfremt alle bestyrelsesmedlemmer holdes orienteret om de andres godkendelse. Beslutningen skal ratificeres på næste bestyrelsesmøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH, JD, alle

11

intet 

 

Næste møde holdes 23/08 kl. 19.00 i klubhuset på Hafdrupvej.

Ref MJ

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 26/04 2012 kl 19.00 Bavnevej 50

Til stede HH, LL, JD, Je, MJ, VS, FC, TP
Afbud fra HH og JJ
Dagsorden
1 valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formanden
5 Nyt fra kasserer
6 JKF
7 Aftale vedr. kursus- arbejdsindsats ved kursus. HH  (Udgår)
8 Oplæg fra sponsorgruppen ang. Fundraising MJ/JD/Je (materiale udsendes tirsdag)
9 Studieturen til Ruskær diskuteres , herunder:
-Hvad skal der indhentes tilbud på
-Skal vi lade os momsregistrere
10 evt.

Punkt Beslutning Varetages af

1

LL valgt

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

Intet nyt

 

5

Intet nyt

 

6

Intet nyt

 

7

Udsat til næste møde

 

8

Det udsendte materiale diskuteredes. Der var generel tilfredshed. Det vedtoges at Projektbeskrivelsen lægges ud på hjemmesiden og den nye skydebane får sit eget menupunkt på hjemmesiden.
Derefter gennemgik vi de muligheder for sponsorering og fondstilskud der byder sig netop nu.
·        
Medlemsobligationer er klar til trykning. I den forbindelse tager sponsorgruppen kontakt til trykkeri også med henblik på kommende trykkeriopgaver som skilte mm.
·        
Der ønskes et alternativ til obligationerne så sponsorer i stedet kan købe et sponsorbevis. Der var en vis usikkerhed om størrelsen og udfærdigelsen af sådanne beviser og om modtagergruppen og tidshorisonten. Sponsorgruppen tager emnet op på næste bestyrelsesmøde.
·        
Ansøgning om større sponsorater og fondsmidler kræver en snarlig indsats fra banegruppen med en detaljeret plan både mht tid og økonomi  for de ting der skal anskaffes og de planlagte bygningsværker bla a fordi sådanne fondsmidler:
- ofte har ansøgningsfrist
-kræver målrettede ansøgninger
-Kræver oversigt over planlægning af byggeri
-Kræver detaljeret økonomisk oversigt
-kræver et efterfølgende regnskab/bilag og må derfor ikke kollidere med andre aftaler
Banegruppen melder tilbage til sponsorgruppen så hurtigt som muligt og laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.
·        
Ansøgning om sponsorater og fonde kræver central styring.
·        
Tiden er inde til at vise projektet frem og slå på tromme for det. Der skal tages kontakt til pressen snarest muligt. Formand og kasserer tager initiativet.
·        
Banegruppen optager forhandling med Duematic, Promatic, Rockwool og andre centrale producenter inden næste møde.
·        
Sponsorgruppen prøver at sætte ”faste priser” på nogle af de modydelser vi kan tilbyde. Udvalget melder tilbage på næste møde.MJ 

 
 

MJ/Je/JD

 

MJ/Je/JD

 

 

 

 


 JD/VS

HH/JD


JD/VS 

MJ/Je/JD

9

Spørgsmålet om momsregistrering skal afgøres hurtigt, inden der foretages større indkøb. Bestyrelsen vil gerne have en beskrivelse af de økonomiske følger fra revisor ell lign. Vi har som mdl af DFF mulighed for at undlade at lade os momsregistrere.

Vi så billeder fra Ruskær-turen og banegruppen kom med kommentarer. Det står nu klart at der ikke er så væsentlige forskelle mellem forskellige typer kastemaskiner at det influerer på valget.
 Banegruppen vil derfor primært koncentrere sig om økonomien i anskaffelsen af nye maskiner, når der i nær fremtid skal tages kontakt til forhandlerne.

  

HH?

 

 

JD/VS

10

Fremover vil vi søge at undgå sammenfald mellem bestyrelsesmøder og andre arrangementer. 

 


Næste møde 24/05 kl 19.00 Bavnevej 50.

 

 
 
 
 

Referat af møde Bavnevej 50 d. 15/03  2012 kl 19.00

Til stede LL,HH,TP,Je,MJ,JD,FC
Afbud fra VS. Ikke til stede JJ

1 valg af ordstyrer
2 godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat (vedlagt)
4 Nyt fra Formanden
5 Nyt fra kasserer
6 JKF
7 Aftale vedr. kursus- arbejdsindsats ved kursus.
8 Retningslinjer for det kommende års arbejde i bestyrelsen
•                    Skydebane, drift, bygning af
•                    Fundraising (bilag)
9 Aktiviteter/aktivitetsudvalg
10 evt.

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

LL valgtes som dirigent

 

2

Godkendt

 

3

I referatet fra 12-01-12 pkt 11 ændres sætningen:
at medlemmerne af de øvrige udvalg honoreres med 2 skydekort (40 lerduer) for hver dag, de udøver arbejde for foreningen.”
Til:
"at medlemmerne af de øvrige udvalg honoreres med 2 skydekort (40 lerduer) for hver hele dag, de udøver arbejde for foreningen. En arbejdsindsats på mindre end en fuld arbejdsdag honoreres med et skydekort."
Ellers godkendt.

 

4

·         HH orienterede:

Forbundet har tegnet en ny forsikring. Denne hænges op på skydebanen
Der gives 100 kr til alle kursister fra DJ, som tænkes anvendt på træning på skydebanen. Jagttegnslærerne orienteres

Nyt tilbud fra DJ om webhotel. Efter en kort orientering fra MJ besluttede vi, at vi fortsætter som hidtil

Kredsmødet søndag d. 18/03. Vi deltager med 6 medlemmer.

De nye vedtægter er sendt til godkendelse i DJ og forventes godkendt indenfor 4 uger. Formanden orienterer pr mail til alle, når dette er sket.

 Ansøgning om indmeldelse i DFF er afsendt. Formanden orienterer pr mail til alle, når indmeldelsen er godkendt.

 

HH/VS

 

HH

 


HH

 

HH

5

Vi har fået afregning fra Forbundet for de betalende medlemmer (24.000 kr).

 

6

MJ orienterede

·         JKF deltager gerne i dialog og hjælp med eventuelt opstart af lokale hjortevildtsgrupper i vores område og ser gerne at det sker, men grupperne skal styres lokalt og ikke af JKF. JD lovede at arbejde videre på at starte en gruppe for Ødis/Vamdrup.

 

 

JD

7

Flere muligheder for dækning af kurser og forsøg på at fastholde de uddannede blev diskuteret. HH kommer med et oplæg til næste møde.

 HH

8

-Vedr. drift af den nye skydebane var der en bred diskussion af mulige ting, der skal tages under overvejelse mht. drift, indkøb og nyanskaffelser. Der er dog ingen ting der haster og de tages op løbende. JD lovede at opdatere listen over (aktive) instruktører, så der kan laves en ny liste og billeder til at hænge op på skydebanen.
Der vil pågå en del jordarbejde de kommende uger.

-Vedr. fundraising tegner der sig nu nogle klarere muligheder for sponsorering. Je, JD og MJ laver et oplæg til det kommende møde og går i gang med at søge fonde og optagelse på Folkeoplysningsliste så snart vedtægter og optagelse i DFF er i hus.
MJ går i gang med medlemsobligationerne.

  

JD/VS

 

 

Je/MJ/JD
 

MJ 

9

Der vil ikke blive nedsat et nyt aktivitetsudvalg for indeværende. De enkelte udvalg har således frit råderum til at lave arrangementer. Medlemmer der har ideer og muligheder for at formidle aktiviteter henvender sig til bestyrelsen, som så vil sætte det i værk. Aktiviteter gøres til fast punkt på dagsordenen.

 

Alle

10

-I forhold til prisen var der tilfredshed med trykke- og papirkvaliteten af det nye medlemsblad.

-Flugtskydningsudvalget får brug for en ny traktor. Det tages op på næste møde.

 

Næste møde afholdes 26/04 samme sted.

Ref MJ

 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde før og efter generalforsamlingen 21/02 2012

Dagsorden:
Før generalforsamling:

1 Godkendelse af dagsorden
2 godkendelse af referat fra sidste møde
3 JKF
4 Forberedelse til generalforsamling

----------

Efter generalforsamling: 

5 Bestyrelsen konstituerer sig
6 Evt.

 

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

Dagsorden godkendtes

 

2

udsat

 

3

MJ udpeges som ny repræsentant for Vamdrup Jagtforening i JKF Kolding.

 

MJ

4

HH gennemgik planen for generalforsamlingen og bestyrelsen gennemgik hvem der fremlagde de enkelte punkter på generalforsamlingen

 

5

Je valgtes på generalforsamlingen til nyt medlem i stedet for TP.
Bestyrelsen konstituerede sig med VS som næstformand og MJ som Sekretær. Næste møde afholdes på Bavnevej 50 d. 15/03 kl. 19.00HH

6

Intet

 

Ref MJ

 

 

 

Referat af møde 12/01 2012 Bavnevej 50 kl 19.00

Til stede: HH, JD, VS, LL, MJ, Je, FC
Afbud fra JJ
Ikke til stede: TP

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Endelig godkendelse af referat fra 09/11 (vedlagt)
4 Nyt fra formanden
5 Nyt fra Kasserer
6 JKF
7 Nyt om banen: JD orienterer om tegninger til kommunen (jvf referatet fra 14/12 pkt 8)
8 Medlemsobligationer MJ
9 Nye vedtægter (HH og MJ)
10 Planlægning af generalforsamling HH
                             10.1 Udvalgsstruktur (jvf referat fra 14/12 pkt 10)
11 Diskussion af forskellige bonusordninger for udvalgsarbejder (jvf referat fra 14/12 pkt 12)
12 Evt.

 

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

LL valgtes som ordstyrer

 

2

Godkendt

 

3

Godkendt

 

4

HH: På kredsmødet deltager vi med 6 medlemmer

 

5

JD meddelte at vi havde fået afslag fra Skydebanepuljen på vores ansøgning om støtte i 2012

 

6

HH refererede fra mødet 11/01.
Mængden af nyt var begrænset, men det må anses for positivt, at JKF Kolding nu endelig har fået en central konto som foreningerne kan indbetale til når der afregnes forplejning i forbindelse med JKF-jagterne.
Desuden blev der på mødet udtrykt tilfredshed med skydebanebesøget for nyjægerne og med VJ´s måde at håndtere JKF-tilmeldingerne.

HH opfordrede bestyrelsen til at medvirke til at så mange som muligt møder frem til JKF-Kolding-årsmødet onsdag d 18/01 hos strandjægerne på Marina syd. MJ lægger opfordringen ud på hjemmesiden fredag.

 

7

JD: Indtil videre er der ikke foretaget nye ændringer i de planer der er indsendt til kommunen.
VS: Der er ønske om indkøb af et kasseapparat til skydebanen. Det vil ske straks i det nye år, men det undersøges hvad prisen er for forskellige typer. Et ”gammeldags” kasseapparat med få funktioner kan nok uden videre købes for få hundrede kroner, mens fremtidens kasseapparat som skal kunne anvende Dankort, nok er noget dyrere.
Der blev ikke truffet nogen endelig beslutning.

VS: Orienterede om alternative støjdæmpende midler. Det er ikke aktuelt indtil videre.

 

8

På generalforsamlingen indhenter bestyrelsen under punktet ”indkomne forslag” bemyndigelse til at tegne medlemsobligationer. Se referatet fra mødet 09/12 pkt 9.2
Desuden behandles forslaget om nye vedtægter under punktet ”indkomne forslag”
V. hj. a telefonopkald erfarede bestyrelsen, at TP modtager genvalg.

VS meddelte at han modtager genvalg

JD meddelte at han modtager genvalg

 

9

MJ renskriver udkastet og sender det rundt til godkendelse sammen med referatet. Udkastet offentliggøres på hjemmesiden samtidig med dette foreløbige referat.

MJ

10

-Jagtudvalget indstillede til bestyrelsen, at Morten Jessen bliver ny formand. Michael fortsætter indtil videre med at administrere JKF- jagterne. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

-Aktivitetsudvalg: Vi har for indeværende intet aktivitetsudvalg. Der har ikke været aktiviteter i indeværende år, og der kan heller ikke imødeses aktiviteter i det kommende år.
-Intet andet nyt kunne meddeles.

 

11

1 -Bestyrelsen vedtog at bestyrelsen ikke ønsker honorar for sit arbejde.


Bestyrelsen vedtog herefter:
2 -at flugtskydningsudvalget det kommende år fortsætter sin linje for honorering af arbejdet på skydebanen

3 -at medlemmerne af de øvrige udvalg honoreres med 2 skydekort (40 lerduer) for hver dag, de udøver arbejde for foreningen*. Derefter gjordes det op hvor mange sådanne ”medlemsdage” de enkelte udvalg forventede at råde over:

·         Jagtudvalg 5

·         Riffeludvalg kendes ikke (ingen medlemmer af riffeludvalget var til stede)

·         PR (LL) 12

·         Medlemsblad/hjemmeside 0

·         Hundeudvalg 50

·         Rågeudvalg 2

 

*Ændret på møde 15/03 2012 pkt 3

12

MJ orienterede om at det kommende medlemsblad bliver fattigt på indhold og billeder fra udvalgene. Bladudvalget har simpelthen ikke fået tilstrækkeligt materiale (især hvad angår billeder) fra resten af foreningen. Det tilbud, udvalget har fået fra trykkeriet om 4 ekstra farvelagte midtersider, vil derfor nok ikke blive benyttet.

 

Ref. MJ 
Næste møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen d.21/02 er afsluttet.

 

 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 14/12 2011, Bavnevej 50 kl. 19.00

Til stede : Hans (HH) Viktor (VS) Lars (LL) Jørn (JD) Michael (MJ) , Jan (JJ), Morten (Je) og Frede (FC).
Ikke til stede Tommy (TP)

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Endelig godkendelse af referat fra 09/11 (vedlagt)
4 Nyt fra formanden
5 Nyt fra Kasserer
6 JKF
7 Nye vedtægter (bilag udsendt)
8 Nyt om banen fra VS og JD. Herunder budget.
   8.1 Klarlægning af økonomiske forpligtelser i det kommende år, herunder sponsorlignende  aftaler
9 Hvad kan sælges: 
   9.1 På banen: For eks.: Hvor mange standpladser råder vi over til næste år?
   9.2 Medlemsobligationer (MJ orienterer)
10 Udvalgsstruktur m. henblik på kommende generalforsamling
11 Opfølgning på tidligere referater (er der noget vi mangler?)
11 Evt.

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

LL valgtes

 

2

Dagsorden godkendtes

 

3

Referat fra 09/11 godkendtes

 

4

Intet nyt

 

5

Intet nyt

 

6

MJ refererede fra mødet 07/12, hvor Claus Lind redegjorde for sin kandidatur til formandsvalget for forbundet.
MJ orienterede desuden om stadige problemer mht koordination af tilmeldingerne til JKF-jagterne. Det kniber især med Lilballe-jagterne. Der må imødeses en vis uoverensstemmelse på JKF-Koldings årsmøde desangående.

 

7

Som baggrund for de nye vedtægter besluttedes, at vi fremover ønsker at skifte navn til Vamdrup Jagtforening, og at vi ønsker at tilslutte os Dansk flugtskydningsforbund. Det sidste gøres med baggrund i de større muligheder dette vil give i forhold til tipsmidler og folkeoplysningsloven.
Desuden kan vores medlemmer deltage i andre konkurrencer hvor flugtskydningsforbundet er vært.

Derefter gennemgik vi tre modeller: De gamle vedtægter fra VOJF, vedtægterne fra Vejen Jagtforening og standardvedtægterne fra Danmarks jægerforbund, og vi strikkede en foreløbig model for Vamdrup Jagtforening sammen. HH og MJ mailer sammen og præsenterer hurtigst muligt en foreløbig version pr mail til resten af bestyrelsen. Denne version behandles som selvstændigt punkt på bestyrelsesmødet 11/01 og den endelige version præsenteres som selvstændigt punkt på generalforsamlingen.
Der kan opstå tilføjelser i forbindelse med tegning af medlemsobligationer (se pkt 9.2)

 

 

 

 

 

  

 

MJ,HH

8, 8.1

JD orienterede: Der er afholdt møde 21/11 med RG og kommunen. JD og VS redegjorde for forskellige modeller for baneanlæg. Der skal afleveres tegninger til Kommunen inden jul til godkendelse. JD sender denne model pr mail til bestyrelsens medlemmer inden da, så bestyrelsen kan nå at forholde sig til den.
HH opfordrede alle til at svare så hurtigt som muligt, også hvis de godkender modellen (husk at bruge kommandoen ”svar til alle”).

 

JD 


Alle

9

9.1 Udskydes til der er klarhed over anlægget og modellen. Det blev igen slået fast, at vi underretter hinanden om større indkøb og mulige sponsorater (se også referat fra møde 11/10 pkt 8)

9.2 MJ orienterede om samtaler med sagfører og præsenterede en skitse til model. Tegningen af medlemsobligationer kan muligvis føre til tilføjelse i vedtægter, der skal indføjes inden generalforsamlingen, og en sådan tegning skal under alle omstændigheder godkendes af generalforsamling, hvorfor vi søger at få klarlagt og beskrevet forløbet inden da.

Der vil være tale om ”værdipapirer” på et beløb af 1.000 kr. med en løbetid på 15 år, som kun kan erhverves af medlemmer, og som ikke forrentes. En del af obligationerne vil blive udtrukket til indløsning på generalforsamlingerne.

MJ bemyndigedes til at gå videre med sagen og orienterer løbende. Punktet tages op igen på mødet 11/01

 

 

 

 

 

 

   


MJ

10

HH tager kontakt til samtlige udvalg og finder ud af deres planer for det kommende år. Der skal muligvis nedsættes nye udvalg og tilføjes medlemmer til siddende udvalg. Punktet tages op på mødet 11/01

  

HH

11

Intet væsentligt

 

12

Vi diskuterede forskellige former for aflønning og bonusordninger for udvalgsarbejder. Punktet tages op som selvstændigt punkt på dagsorden 11/01

MJ opfordrede til at man melder tilbage på referat, også hvis man kan godkende det.


Alle


Alle

 Ref MJ
Næste møde afholdes 11/01 2012

 

 
 
 
 

Referat af  møde 09-11 2011.
Bavnevej 50 kl. 19.00

Til stede Hans (HH) Viktor (VS) Lars (LL) Jørn (JD) Michael (MJ) Morten (Je) og Frede (FC).
 Afbud fra Jan  (JJ).
Ikke til stede Tommy (TP)

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer
2 Godkendelse af dagsorden
3 Endelig godkendelse af referat fra 11/10 (vedlagt)
4 Nyt fra formanden
5 Nyt fra Kasserer
6 JKF
7 Nye vedtægter
8 Oplæg fra sponsorudvalget
9 Nyt om banen fra VS og JD. Herunder budget.
10 bladudvalget
11 Evt.

Punkt

Beslutning

Varetages af

1

LL valgtes

 

2

Dagsorden godkendt.
Dagsorden vil fremover blive udsendt som mail

 

3

Referat godkendtes.
Det blev besluttet at referatet altid vedlægges indkaldelse til efterfølgende møde som vedhæftet fil.

 

4

Intet nyt

 

5

Kassebeholdning opgøres pt som godt 500.000, hvilket er helt efter planen

 

6

·         Bestyrelsen er indbudt til et møde 7/12 hos strandjægerne, hvor Claus Lind Christensen vil orientere om hvad han vil med sin opstilling som formandskandidat til valget på næste repræsentantskabsmøde.  MJ deltager.

·         MJ orienterede om besværligheder med det betalingssystem for JKF-jagterne, som blev aftalt på sidste JKF-generalforsamling. Det lader til at der er problemer med at oprette en kasse hvortil beløbet kan overføres. MJ arbejder videre med problemetMJ


MJ

7

HH udleverede de nuværende Vedtægter. Alle går hjem og læser dem igennem; og på næste møde diskuteres hvilke ændringer, der skal foretages. På DJ´s hjemmeside findes en skabelon for  vedtægter for foreninger under DJ. Måske kan den anvendes i et vist omfang, men der skal tages hensyn til lokale forhold og folkeoplysningsloven

Alle

8

Je gennemgik forskellige muligheder for fundraising.

HH påpegede, at i øjeblikket gælder det om at anvende de muligheder der kan anvendes til/under anlægning af den nye bane. Her tegnede der sig især et par muligheder

·         De planlagte standpladser: der søges lokale og landsdækkende sponsorer. JD og Je prøver at udarbejde faste priser også på evt modydelser som event og teambuilding, så det bliver lettere at forhandle med kommende sponsorer

·         Blad og hjemmeside

·         Materielle sponsorater i forbindelse med indkøb til kastehuse mm.

·         Medlemsobligationer. MJ undersøger de juridiske muligheder

·         Auktioner

Andre muligheder ser lovende ud men tages op senere.
Der vil måske kunne opstå et problem ang på den ene side den reklame evt sponsorer ønsker og på den anden side det udseende vi ønsker for den nye skydebane, men det hører fremtiden til

 

 


JD,Je

 


JD/VS

MJ

9

Der foregår stadig store jordtransporter og man diskuterede adskillige muligheder for anvendelse af den jord der ikke skal anvendes direkte til støjvolde. Der skal holdes møde med det firma der leverer jorden 21/11.
Det nuværende klubhus søges bevaret så længe som det overhovedet er muligt. Det kan blive nødvendigt med en overgangsordning med midlertidige barakker. Et egentligt nyt klubhus er noget af det sidste, der vil blive etableret.

 

10

Bladudvalget (MJ på vegne af…) orienterede om påtænkte ændringer herunder

·         Måske skift til nyt (lokalt?) trykkeri med muligheder for ændret (ringere) papirkvalitet og evt ekstra farvesider

·         Skydetiderne på banen kan risikere at skride i forbindelse med at dele af den ny bane tages i brug. Det er muligt at den sædvanlige annoncering af skydetiderne simplificeres. Den detaljerede planlægning skal dog stadig bringes på hjemmesiden hvor der er mulighed for løbende opdatering.

Bladudvalget fik bemyndigelse til at gå videre med de eventuelle ændringer

Annoncering foretages som normalt. Med flere farvesider vil der dog være mulighed for en større sponsorering. Bladudvalget orienterer hurtigst muligt bestyrelsen, hvis der viser sig en mulighed

 

11