Vamdrup Jagtforening

 
 

Referat af generalforsamling 05-03 2019

Dagsorden iflg vedtægter.

Til stede var ca 40 mdll.

1 Lars Lynggård Jensen valgtes til dirigent

2 I sin beretning lagde formanden særlig vægt på de mange frivillige, der er med til at gøre foreningen til det, den er. Der er for eksempel nu 28 medhjælpere tilknyttet skydebanen. Derefter løftede han sløret for nogle af de fremtidsplaner, som bestyrelsen har. Det drejer sig dels om at gøre skydebanen ”grønnere”,- vi er allerede gået over til at bruge såkaldte miljøduer uden giftstoffer, og vi vil snart se nye muligheder for sortering af affald og endelig fungerer en del af kastemaskinerne nu v. hj. a. solceller. Desuden vil vi bygge de nuværende støjvolde højere for at mindske generne for omgivelserne.

Endelig har bestyrelsen planer om at udvide banearealet og bl.a. anlægge en skeetbane.

Beretningen godkendtes

Udvalg:

Aktivitetsudvalget har dels profileret foreningen udadtil på Julemessen og til ”Crazy Hours arrangementet” og dels haft adskillige arrangementer i det forløbne år, og udvalget regner med at gentage de fleste af dem i år, men også forsøge sig med nye.

I Jægerrådet er samarbejdet godt, og vores model til tilmelding af jagter fungerer godt. Det har dog været svært at skaffe hunde et par gange for at leve op til fællesjagternes nye krav om, at en forening skal stille med mindst en hundefører, hvis den deltager med mere end  5 mdll.

Hundeudvalget har fået ny formand (Lars Lynggård Jensen) og starter nyt kursus d. 01/04

Skydeudvalget kan notere at omsætningen steg med 12% i det forgangne år. Det skyldes især 3 ting iflg formanden: For det første føler folk sig velkomne, for det andet er her altid pænt og rent, og for det tredje virker tingene stort set altid. Endelig har man indført seniorskydning om fredagen, og her er der allerede ca 100 deltagere.

3 Godkendelse af årsregnskab

Det vedlagte årsregnskab godkendtes. Resultatet er særdeles tilfredsstillende.

4 Indkomne forslag

Ingen

5 Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet vil stadig være 100 kr årligt

6 Valg af formand

Søren Autrup genvalgtes

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Michael Jakobsen, Tommy Pedersen og Hans Henningsen genvalgtes

8 Valg af suppleanter

Lennart Hansen og Peter Paust genvalgtes

9 Valg af revisor

BDO fortsætter som revisor

10 Evt

En del medlemmer kunne fejre jubilæum:

Carl Jørgen Jacobsen har været medlem i 65 år.

Sven Dahl og Hans Lage har været medlemmer i 40 år

Bent Kjelkdstrøm, Tommy Jessen, Kurt Schmidt, Jonny Fyhn Dall, Jan Christensen, Hans Chr. Hoff Andersen, Kim Corydon og Kenn Iversen har alle været medlemmer i 25 år.

 

--------

Michael Jakobsen

 

 

 

Referat af generalforsamling 15/03 2018 i Vamdrup Jagtforenings klubhus

Dagsorden iflg vedtægterne (vedlagt)

Punkt

Beslutning

1

Lars Lynggaard blev valgt

2

Formanden takkede for det store arbejde, som frivillige har lagt for dagen i det forgangne år og den sunde og loyale indstilling, der præger klubbens arbejde. Formanden berørte den strukturændring, som forbundet har stillet i udsigt, og opfordrede alle medlemmer til at henvende sig til bestyrelsen med eventuelle forslag.
Foreningen har i år igen gjort sig bemærket på hornblæsningsområdet idet Vamdrup Jagtforenings blæsere efter en pause er rykket op i mesterrækken igen  – og vandt den!
Bestyrelsen har besluttet at udnævne to æresmedlemmer som en ekstra tak for det kæmpearbejde de har lagt i foreningen i mange år. Viktor Stærmose og Frede Christensen udnævntes som æresmedlemmer.

Udvalg:
En særlig tak blev rettet til det bladudvalg, som nu stopper arbejdet.

Jagt og aktivitetsudvalg : Formanden ser gerne flere medlemmer i udvalget. Udvalget har i år haft success med at afholde ”bukkekaffe d. 16/05. Det vil blive gentaget. Desuden vil der blive afholdt en østerstur søndag d 15/04 (se hjemmesiden). Der vil komme flere arrangementer. Følg med på hjemmesiden.

Hundeudvalget: Lars Lynggaard fortalte om det forgangne år og de erfaringer man havde gjort sig ved at holde et kursus for alle hunderacer. I år vil kurset blive rettet specielt mod jagthunderacer, selv om alle stadig er velkomne. Kurset starter 09/04 kl. 18.30 på skydebanen.
Flugtskydningsudvalget: Søren Autrup er udtrykte stor tilfredshed med det forgangne år. Det gælder om at holde fast i den store success, vi har haft indtil nu, og der er stadig brug for frivillige.
5 af vores instruktører har deltaget i et specialkursus under DSU med særlig henblik på at undervise i teknik og træfsikkerhed. Som en logisk følge af dette tilbyder foreningen i det kommende år et kursus på 5 lektioner rettet mod nye skytter og nyjægere, som endnu ikke har bestået haglskydeprøven. Kurset vil koste 1.500 kr.
Mikkel Dal blev juniormester i jægersporting i Kreds 4
D. 18/04 afholdes en arbejdsdag for frivillige på skydebanen.
Jægerrådet: Michael Jakobsen orienterede om arbejdet i jægerrådet, som foruden normalt samarbejde i jægerrådsregi også i Kolding kommune omfatter rågeregulering og jagt på kommunale områder. I det forgangne år er der skudt ca 1400 råger. Rågekort vil i år blive solgt 18/04 og 23/04 i Kolding Jagtforenings klubhus på Eliassensvej.
Fællesjagterne er forløbet godt med lidt mindre afskydning end normalt, men der er stadig meget vildt på de kommunale områder.  Til næste år vil det kræves at når foreninger der deltager med 5 medlemmer eller derover skal mindst en af dem medbringe hund, ellers overgår en af pladserne til jagtleder, der så skaffer en hundefører. Der kan bestilles jagter fra d. 16/09 kl. 09.00 hos Michael Jakobsen på 61 60 49 09 efter sædvanlig procedure (se hjemmesiden). Datoer for jagterne er ophængt på opslagstavlen på skydebanen og kan ses på hjemmesiden. Man opfordres til at deltage i årsmødet i Jægerrådeet.

3

Jørgen Daugaard fremlagde årsregnskabet (vedlagt), som blev betegnet som glimrende. Regskabet godkendtes

4

Ingen indkomne forslag

5

Medlemskab af Vamdrup Jagtforening vil fortsat koste 100 kr.

6

Jørgen Daugaard Pedersen genvalgtes

7

Frede Christensen og Henrik Johansen genvalgtes

8

Peter Paust og Lennart Hansen genvalgtes

9

Regnskabet vil stadig blive varetaget af BDO.

10

Intet væsentligt.

 

Michael Jakobsen

 
 

Referat af generalforsamling på Vamdrup Hotel 14/03 2017

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning herunder nyt fra udvalgene
3 Godkendelse af årsregnskab
4 Indkomne forslag
5 Fastlæggelse af kontingent
6 Valg af formand
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
8 Valg af suppleanter
9 Valg af revisor
10 Evt

pkt

resultat

1

Viktor Stærmose valgtes

2

Formanden takkede alle, der havde været med til at gøre 2016 til noget særligt, især med indvielsen og driften af vores nye skydebane, og konstaterede med tilfredshed, at det store projekt har vist sig at være bæredygtigt både mht drift og økonomi. Der er dog stadig brug for de mange,- og gerne flere-, frivillige. Desuden vil bestyrelsen i det kommende år knytte en fast banebestyrer til anlægget.

 

·         Hundeudvalget har haft et godt år med et pænt lille overskud 2017 starter dette års hundekursus 03/04

·         Flugtskydningsudvalget beskrev de mange arrangementer, der havde været i årets løb. Der vil også i det kommende år blive afholdt store stævner på skydebanen, som det kan ses på hjemmesiden.

·         Bladudvalget redegjorde for regnskabet for medlemsbladet 2016 og takkede de mange, der var med til at sikre overskuddet ved at bringe bladet ud til naboer o.l. Medlemsbladet 2017 udkommer ca 01/04. Den nuværende redaktion trækker sig derefter tilbage efter 13 år og ser meget gerne en ny redaktion tager over.

·         Jagthornsudvalget var ikke til stede men har vundet DM i a-rækken og stiller op i mesterrækken i 2017

·         Et nyt jagt- og aktivitetsudvalg er blevet nedsat af bestyrelsen. Formanden Lennart Hansen redegjorde for de ideer udvalget har for det kommende år og fremover. Der vil komme mere i medlemsbladet og på hjemmesiden.

·         Danmarks Jægerforbund Kolding: Vores medlem i jægerrådet redegjorde for jægerrådets fine samarbejde med kommunen og opfordrede alle til at benytte sig af lejligheden til at øve indflydelse på Jægerforbundets arbejde gennem jægerrådet, og samtidig til at behandle de folk der varetager samarbejdet med kommunen pænt – også i de sociale medier.
Vores tilmelding til de kommunale fællesjagter starter 16/09

3

Årsregnskabet (vedlagt) godkendtes

4

Der var ingen indkomne forslag

5

Kontingentet er fortsat 100 kr.

6

Søren Autrup blev genvalgt

7

Michael Jakobsen, Tommy Pedersen og Hans Henningsen blev alle genvalgt

8

Lennart Hansen og Peter Paust genvalgtes

9

Vores regnskab revideres også næste år af BDO.

10

·         En hel del medlemmer kunne fejre jubilæum. Kun tre var mødt op:

·         Tidl jagttegnslærer i mange år, Preben Ravn, glædede sig over endelig at kunne melde sig ind i foreningen, nu hvor han ikke længere var bundet af sit virke som neutral lærer. Han takkede for samarbejdet og roste foreningen for dens arbejde med den nye skydebane.

 

Referent Michael Jakobsen

 

 
 
 

Referat fra ordinær generalforsamling 2016 i Vamdrup Jagtforening.

Afholdt 15/03 2016

Dagsorden iflg vedtægter

1 Lars Lynggård valgtes som dirigent. Michael Jakobsen som referent. Lars Lynggård erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2 I sin beretning gjorde formanden det klart at 2015 blev endnu et godt år for Vamdrup Jagtforening.

Vi har i fællesskab skabt rammerne om vores nye skydecenter, der gør stedet til Danmarks mest moderne skydecenter, der tilmed oser af hygge og god atmosfære. Formanden rettede stor tak til alle der har bidraget.
Formanden rettede også en tak til alle andre, der aktivt har bidraget til, at vi i Vamdrup jagtforening kan tilbyde mange spændende aktiviteter, såsom hundetræning, jagter, bladudvalg, hjemmeside, facebook og som noget nyt regulering af fuglevildt på Vamdrup flyveplads.
Nu har vi en deadline, for 8. maj 2016 holder vi officiel indvielse af vores nye skydecenter med minister, borgmester og forbundsformand
2015 blev også året hvor vi af jægerforbundet blev nomineret til ”årets jagtforening” grundet vores store medlemsfremgang på over 70% de seneste tre år, så vi dag er næsten 400 medlemmer.

Det er nu, vi skal holde fast, for i 2016 bliver der brug for endnu mere frivillig arbejdskraft. Alene skydebanen vil være åben i mere end 600 timer, hvor der hver gang er to mand på vagt. Dertil kommer vedligeholdelse og alle de andre aktiviteter vi har

Formanden gav derefter ordet til de enkelte udvalg som redegjorde for deres arbejde i det forgangne år og deres fremtidsudsigter.

Jagtudvalget regner med igen at afholde en jagt for nye jægere.
Information/Bladudvalget har et pænt lille overskud, og udkommer med bladet i påsken. Der pakkes på skydebanen 26/03. Næste års blad bliver det sidste med den nuværende redaktion
Der er oprettet en facebookside for jagtforeningen
Der skal findes en ny webmaster i løbet af det kommende år.
Hundeudvalget har også et pænt lille overskud og starter årets kursus d. 04-04
Jægerrådet Kolding: Vi råder over hele 58 pladser på de kommende fællesjagter. Rågereguleringen er forløbet lidt dårligere end sædvanligt. Alt for mange har ikke indberettet om nedlagte unger. Tilmelding til rågeregulering sker d. 19-04 og 26-04 hos strandjægerne.
Flugtskydningsudvalget præsenterede en formidabel omsætning og et solidt overskud. Formanden redegjorde for de ting der skal gøres op til indvielsen d. 08-05.
Vamdrup Jagtforeningen søger at holde sig neutral i konflikten mellem DFF og DSU.

3 Årsregnskabet (vedlagt) godkendtes. Kassereren anser regnskabet for meget tilfredsstillende og ser ingen hindring for at vi kan svare enhver sit fremover.

4 Ingen indkomne forslag

5 Kontingent bibeholdes på 100 kr.

6 Jørn Dauggaard genvalgtes

7 Frede Christensen og Henrik Johansen genvalgtes

8 Peter Paust og Lennart Hansen genvalgtes

9 BDO fortsætter

10 Som sædvanligt uddelte Tommy Petersen diplomer til jubilerende medlemmer.

Referent Michael Jakobsen

Lars Lynggard                                                     Søren Autrup

 
 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling 2015 klik her
 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Vamdrup Jagtforening  25/02 2014

1 Valg af dirigent:
Tommy Jessen valgtes som dirigent

2 Formandens beretning herunder fra udvalgene

I sin beretning gjorde formand Hans Henningsen først status over årets arbejde. Den nye skydebane er halvt færdig (etape 1 som den benævnes). Formanden gav udtryk for en ikke ringe stolthed over det opnåede resultat og takkede for det store arbejde som foreningens medlemmer har lagt for dagen, dels ved anlægget men også ved hele tiden at have holdt skydebanen åben også i perioden op til igangtagelsen af etape 1.
Samtidig pointerede formanden at det også er vigtigt at fastholde at det er en jagtforening vi har med at gøre og at de aktiviteter der foregår udenfor skydebanen er vigtige for at holde foreningen gående og sikre medlemstallet.

Efter formandens beretning aflagde de forskellige udvalg beretning.
Jagtudvalget har i år haft succes med en kuttertur, som gentages i 2014 og prøver i år at arrangere en buedag i Vejen foruden de sædvanlige aktiviteter.
Rågeudvalget bibeholdes selv om det ikke længere har ansvaret for rågereguleringen. Vi har stadig en pokal der skal fordeles mellem regulatorerne i Vamdrup Jagtforening.
Riffeludvalget nedlægges.
Flugtskydningsudvalget fortalte om årets store arbejde og fortalte hvad der vil ske i det kommende år. Der efterlyses flere hænder på skydebanen.
Ellers var udvalgene tilfredse med årets gang.

JKF varetager nu reguleringen af råger i hele Kolding kommune også i Vamdrup. Der har været afholdt 10 JKF-jagter med 47 deltagere fra Vamdrup Jagtforening.

Hjemmesiden er blevet ændret så flugtskydningsudvalget selv administrerer den del der handler om aktiviteterne på banen, og der er nu også oprettet en facebook-side.

Beretningen godkendtes.

3 Godkendelse af årsregnskab

Kasserer Jørn Daugaard (JD) gennemgik den økonomiske årsrapport.
Årsregnskabet varstort set på niveau med sidste år mht indtjening, men udgiftsiden er væsentligt forandret pga de store anlægsudgifter for den nye skydebane. Vi har fået tilført en del fondsmidler, men de har ikke været tilstrækkelige til at dække anlægsudgifterne. Derfor er det nødvendigt at optage lån på 500.000 for at færdiggøre etape 2.
JD redegjorde for det budget, der er lagt af revisor for afvikling af det optagede lån og etableringen af etape 2. Lånet vil hvis alt går som planlagt være afviklet i 2018 og en nybygning af klubhus vil tidligst kunne iværksættes da.
Årsregnskabet godkendtes.

4 Indkomne forslag

Ingen

5 Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet er fortsat 100 kr.

6 Valg af kasserer

Jørn Daugaard genvalgtes

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Viktor Stærmose ønskede ikke genvalg. Søren Autrup valgtes som nyt bestyrelsesmedlem. Morten Jessen genvalgtes.

8 Valg af suppleanter

Som ny suppleant i stedet for Nicklas Pedersen valgtes Henrik Johansen. Frede Christensen genvalgtes.

9 Valg af revisor

BDO fortsætter som revisionsfirma for foreningen

10 Eventuelt

Også i år kunne en del medlemmer takkes og hædres for langt medlemskab af Vamdrup Jagtforening. To medlemmer har endda 60-års jubilæum i år , nemlig Hans J. Petersen og Carl Jørgen Jacobsen.
Frank Dall, Benno Brødsgård, Michael Kjeldsen, Poul Erik Petersen og Thomas Schultz kunne alle fejre 25-års jubilæum.

Der blev gjort et mislykket forsøg på at sælge medlemsobligationer. Herefter blev obligationnr. 50  udtrukket til indfrielse.

Til sidst takkede Hans  Henningsen Viktor Stærmose for hans store  arbejdsindsats i bestyrelsen og for foreningen som helhed,  og håbede han ville arbejde videre for foreningen. Også Nicklas Pedersen blev takket for sin indsats.

Afslutningsvis takkede Hans Henningsen for et godt og sobert møde

 

Underskrevet

 

Tommy Jessen, Dirigent               ………………………………………………………………

 

Hans Henningsen, Formand        ………………………………………………………………

 

 
 
 
 
 

Siden læses nedefra. referatet for den seneste generalforsamling vil derfor altid være øverst på siden.

 

Referat af ordinær generalforsamling i Vamdrup Jagtforening  19/02 2013

1 Valg af dirigent:
Tommy Jessen valgtes som dirigent

2 Formandens beretning herunder fra udvalgene

I sin beretning kom formand Hans Henningsen først ind på det formandsskifte, som forbundet har været igennem, og udtrykte stor fortrøstning til fremtiden på baggrund af den stemning af samarbejde og respekt, der har bredt sig.

Derefter blev der gjort status for anlægget af den nye skydebane, som desværre er blevet forsinket pga dels vejret og dels en ansøgning om tilskud som krævede at det, der søgtes om ikke var påbegyndt. Vi regner med at tage etape 1 (første halvdel af banen) i brug efter sommerferien. Det blev også meddelt at bestyrelsen af regnskabstekniske grunde har oprettet et ”Aps. Vamdrup Skydebane”, ejet af Vamdrup Jagtforening.

Derefter gennemgik formanden de ting, som bestyrelsen har beskæftiget sig med i årets løb. Her har den nye bane spillet en stor rolle, og formanden gennemgik bl. a . de nye brugsregler, der træder i kraft med indvielsen af den nye skydebane.

Der bliver brug for mange nye hænder fremover, og derfor har bestyrelsen besluttet at yde fuld støtte til de medlemmer der har lyst til at deltage i kurser. Til gengæld skal kursisterne stille deres arbejdskraft til rådighed for foreningen i en vis periode. Alle blev opfordret til at benytte sig af tilbuddet.

Endelig gjorde formanden opmærksom på, at det er vigtigt at så mange som muligt deltager i de to arbejdsweekender der bliver i foråret (16-17/03 og 6-7/04 fra kl. 8.00-17.00). Her er der virkelig en mulighed for at støtte sin forening.

Der kom diverse indspark fra forsamlingen som bestyrelsen vil overveje på de kommende møder.

Efter formandens beretning aflagde de forskellige udvalg beretning. Især riffeludvalget har det svært med at skaffe banefaciliteter til egne arrangementer. Ellers var udvalgene tilfredse med årets gang,- der kom dog et lille hip fra bladudvalget, der har problemer med at få materialet fra udvalg mm. før deadline.

3 Godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet var ikke helt på niveau med sidste år, skydebanen har haft en nedgang i omsætning, nok især pga. de trange forhold. Overskud var 64.000kr. Regnskabet godkendtes.

4 Indkomne forslag

Ingen

5 Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet er fortsat 100 kr.

6 Valg af formand

Hans Henningsen genvalgtes

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

da Lars Lynggård og Jan Jørgensen ikke modtog genvalg, valgtes Tommy Pedersen og Karsten Grøndahl som nye bestyrelsesmedlemmer. Michael Jakobsen genvalgtes.

8 Valg af suppleanter

Som ny suppleant i stedet for Tommy Pedersen valgtes Nicklas Pedersen. Frede Christensen genvalgtes.

9 Valg af revisor

BDO fortsætter som revisionsfirma for foreningen

10 Eventuelt

En del medlemmer kunne fejre jubilæum som 25-års medlemmer af VJ, og hele tre som 40-års medlemmer. To af  “jubilarerne” var mødt op, nemlig Henning Lage (40 år) og Arne Hald (25 år).

Formanden opfordrede til at købe medlemsobligationer for at støtte den nye bane.

Hans  Henningsen takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres gode  arbejdsindsats i bestyrelsen  og håbede de ville arbejde videre for foreningen.

Afslutningsvis takkede Hans Henningsen for et godt og sobert møde

 

 

Referat af generalforsamling  21. 02. 2012 Vamdrup og Omegns Jagtforening

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1 Valg af Dirigent: Tommy Jessen valgtes som dirigent.
2 Formandens beretning
(herunder beretning fra udvalgene)

 

I sin beretning kom formand Hans Henningsen ind på de ting, der berører os som jagtforening og som jægere for øjeblikket. Dels har vi fået en ny minister for jagten, som det bliver spændende at følge, og dels skal Danmarks Jægerforbund vælge formand i år. Valget står mellem den nuværende formand Ole Roed Jakobsen og udfordreren Claus Lind. Hans Henningsen Lagde ikke skjul på, at han gerne så forandringer i forbundets måde at gøre tingene på. Det er vigtigt med et fællesskab og sammenhold mellem jægere, hvem der end måtte vinde valget.

Det gælder også lokalt. Vi er græsrødder og derfor skal vi alle føre os frem på en måde så det styrker jagtsagen. Det er herude tingene sker, det er os, der går på jagt, så er det også os, der skal være med til at tegne jagten.

I en forening som vores er det vigtigt at skabe aktiviteter, og her er det i øjeblikket bygningen af den nye skydebane, som øjnene især rettes imod. – Og det går fint fremad. Der arbejdes også godt i bestyrelsen, vi har haft en del møder, vi har gode diskussioner, men der nås altid enighed om beslutningerne.

 

Herefter aflagde udvalgene beretning og samtlige udvalg havde haft en fin sæson både hvad angår arbejdsområdet og økonomi, - bortset fra aktivitetsudvalget, som har måttet opleve manglende opbakning til de planlagte aktiviteter. Aktivitetsudvalget anbefalede, at et nyt udvalg nedsættes. Det skete ikke på generalforsamlingen, men bestyrelsen arbejder videre med det. Udvalgenes planlagte aktiviteter for 2012 kan findes i medlemsbladet, som udgives sidst i februar eller de kan findes på hjemmesiden.
Ny formand for Jagtudvalget er Morten Jessen. 

Afslutningsvis takkede formanden udvalgene for deres arbejde.

 3 Godkendelse af årsregnskab.(Bilag)

 

Kasserer Jørn Daugård fremlagde årsregnskabet, som har et overskud på godt 108.000 kr. som resultat.

Aktiver udgør 1.082.462 kr og passiver 1.082.462. Egenkapitalen er 1.04.462

Kassereren er meget tilfreds med regnskabet og der tegner sig ingen økonomiske problemer med at fortsætte arbejdet med den nye skydebane.

 4 Indkomne forslag. Her var der to forslag, begge fremsat af bestyrelsen:

4.1

Nye vedtægter for foreningen.(bilag)
Bestyrelsen havde fremsat et udkast til nye vedtægter som allerede er offentliggjort på foreningens hjemmeside. Forslaget godkendtes. Når de nye vedtægter godkendes, er foreningens navn Vamdrup Jagtforening og foreningen tilknyttes Dansk Flugtskydnings Forbund og hermed Danmarks idrætsforbund. Bortset fra disse ændringer vil de nye vedtægter ikke fremkalde væsentlige ændringer i foreningens virke.

 

4.2

Medlemsobligationer
For at give råderum i forbindelse med anlægget af skydebane og for at give alle medlemmer lejlighed til at støtte projektet direkte er det bestyrelsens hensigt at trykke 200 medlems-obligationer hver lydende på 1.000 kr som skal løbe i 15 år. Der ydes ikke rente. Man kan læse mere om projektet i en folder, der vedlægges det medlemsblad, der sendes til samtlige foreningens medlemmer i nær fremtid. Et sådant projekt skal godkendes af en generalforsamling.

Bestyrelsen gjorde under fremlæggelsen opmærksom på, at man ønskede en massiv opbakning til projektet hvis det skal føres ud i livet, og opfordrede til, at man - inden man bakkede op om forslaget - skulle overveje, om det var et projekt man evt. selv ville støtte.

Ved håndsoprækning blandt de 43 fremmødte konstateredes at stort set alle bakkede op om projektet, som nu føres ud i livet. Desuden bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til evt at udvide antallet af obligationer til mere end 200, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

 5 Fastlæggelse af kontingent: Kontingent vedbliver at være 100 kr.

6 Valg af kasserer: Jørn Daugård Pedersen blev genvalgt.

7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

 

Her var der tre kandidater, og der blev derfor afholdt skriftlig afstemning. Hvert af de fremmødte medlemmer kunne på stemmesedlen stemme på to af de tre kandidater.
Afstemningen gav flg resultat:

Gyldige stemmesedler 43.

Viktor Stærmose

Morten Jessen

Tommy Pedersen

40 stemmer     

26 stemmer

20 stemmer

Valgt til bestyrelsen er således Viktor Stærmose og Morten Jessen

 

 8 Valg af 2 suppleanter

 

Også her var der tre kandidater, hvorfor der blev afholdt hemmelig afstemning.

Afstemningen gav flg. resultat:

Gyldige stemmesedler 42

 

Frede Christensen   37 stemmer

Tommy Pedersen    25 stemmer

Peter Paust              22 stemmer

Valgt som suppleanter er således Frede Christensen og Tommy Pedersen

 9 Valg af Revisor: BDO fortsætter som revisionsfirma for foreningen

 10 Evt.

3 Medlemmer havde 25 års jubilæum som medlemmer af Vamdrup og omegns Jagtforening og blev hyldet.
Det drejer sig om:
Knud Erik Andersen
Knud Kiel og
Hans Henningsen

Hans Henningsen takkede afslutningsvis for et godt og sobert møde

 

Underskrevet

Tommy Jessen, Dirigent               ………………………………………………………………

Hans Henningsen, Formand        ………………………………………………………………

 

 

 

 

Vamdrup og omegns jagtforening

Referat af ordinær generalforsamling 22/02 2011

 1.      Valg af Dirigent:
Tommy Jessen valgtes som dirigent

2.      Formandens beretning
herunder beretning fra udvalgene:

I sin beretning lagde formand Hans Henningsen op til, at der skal tænkes fremad netop nu. Vi har bevæget os fra at være en lille forening skabt af få ildsjæle til nu at være en mellemstor forening, der giver en bred række tilbud til jægere i oplandet, stadig med skydebanen som omdrejningspunkt.
Med den nye bane, som nu vil blive anlagt, står vi foran en ny tid, hvor vi skal servicere et endnu større opland, og hvor foreningen ikke længere vil kunne bestå af et lille socialt netværk. Jagten og dermed jagtforeninger som vores skal være med til at give mening.
Det kræver en kompetent ledelse, og det er nødvendigt at der kommer et fornuftigt ”generationsskifte” først og fremmest for at følge med de nye krav og mål.

Herefter aflagde de enkelte udvalg beretning og skitserede deres arrangementer i det kommende år. Disse arrangementer kan ses i aktivitetskalenderen i det medlemsblad, som bliver udsendt i begyndelsen af marts. (bilag 1)
Under beretningen forklarede kasserer J. Daugaard om de planer, bestyrelsen har for anlæggelsen og finansieringen af den nye skydebane. Det forventes ikke, at anlæggelsen vil påvirke nogen af de normale aktiviteter, der foregår på og omkring skydebanen i væsentlig grad.
Afslutningsvis takkede formanden udvalgene for deres arbejde. Bestyrelsen regner med som noget af det første i det nye år at udarbejde et nyt sæt vedtægter.
 

3.      Godkendelse af årsregnskab
Såvel kasserer som generalforsamlingen fandt regnskabet tilfredsstillende og årsregnskabet (bilag 2) godkendtes
 

4.      Indkomne forslag
Ingen
 

5.      Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fastholdes uændret: 100 kr. pr. medlem
 

6.      Valg af formand
Hans Henningsen genvalgtes
 

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Lynggård Jensen genvalgtes
Jens Christensen og Peter Nielsen ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes Jan Jørgensen og Michael Jakobsen som nye bestyrelsesmedlemmer
 

8.      Valg af suppleanter
Jan Schmidt ønskede ikke genvalg, og da Jan Jørgensen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem, skulle der vælges to nye suppleanter. Morten Jessen og Frede Christensen valgtes som nye suppleanter
 

9.      Valg af revisor
BDO fortsætter som revisionsfirma for foreningen.
 

Eventuelt
En række medlemmer kunne fejre jubilæum som medlemmer af VOJF.
Johannes Schultz har været medlem i 60 år (og lidt mere) og JørgenNielsen i 50. De er begge stadig aktive jægere.
De øvrige jubilarer er:
Orla Didriksen og Freddy Dahl begge 40 år
Jørn Falk, Jan Daugaard Petersen,Bent Pagaard, Jens-Arne Skovsgaard og Svend Clausen
alle 25 år.


 

                                                                                                  Sekretær Michael Jakobsen